No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТОВЕ 12 – 13

арджуна увча
пара брахма пара дхма
павитра парама бхавн
пуруш̣а шшвата дивям
ди-девам аджа вибхум

хус твм ш̣ая сарве
деварш̣ир нрадас татх
асито девало вя̄са
свая чаива бравӣш̣и ме

арджуна увча – Арджуна каза; парам – върховната; брахма – истина; парам – върховното; дхма – убежище; павитрам – чиста; парамам – върховна; бхавн – Ти; пуруш̣ам – личност; шшватам – вечен; дивям – трансцендентален; ди-девам – изначалният Бог; аджам – нероденият; вибхум – най-великият; ху – казвам; твм – на теб; ш̣ая – мъдреци; сарве – всички; дева-ш̣и – мъдрецът сред полубоговете; нрада – Нрада; татх – също; асита – Асита; девала – Девала; вя̄са – Вя̄са; сваям – лично; ча – също; ева – със сигурност; бравӣш̣и – Ти обясняваш; ме – на мен.

Арджуна каза: Ти си Върховната Божествена Личност, крайното убежище, най-чистият, Абсолютната Истина. Ти си вечната изначална личност; трансцендентален, нероден и най-велик. Всички велики мъдреци, като Нрада, Асита, Девала, Вя̄са, потвърждават тази истина за теб, а сега и Ти самият ми я заявяваш.

В тези два стиха Бог дава възможност на Мя̄вдӣ философа да разбере, че Върховният се различава от индивидуалната душа. След като изслушва четирите най-важни стиха от Бхагавад-гӣт (10.8 – 11), Арджуна се освобождава напълно от всички съмнения и приема Кш̣а за Върховната Божествена Личност. Той категорично заявява: „Ти си пара брахма, Върховната Божествена Личност“. А преди това Кш̣а посочи, че Той е източникът на всичко и на всекиго. Всеки полубог, всяко човешко същество зависи от него. Поради невежество хората и полубоговете си мислят, че са абсолютни и независими от Върховната Божествена Личност. Това невежество се премахва с предано служене, както вече беше обяснено от Бога в предишния стих. Сега, по негова милост, Арджуна го приема за Върховна Истина в съгласие с предписанията на Ведите. Той нарича Кш̣а Върховна Божествена Личност, Абсолютна Истина, не за да го ласкае като близък приятел. Всичко казано от Арджуна в тези два стиха се потвърждава и от ведическата истина. Ведическите предписания утвърждават, че само който приеме преданото служене, може да разбере Върховния Бог; другите не могат. Всяка дума на Арджуна в този стих се потвърждава от Ведите.

В Кена Упаниш̣ад се казва: всичко се намира във Върховния Брахман; а Кш̣а вече обясни, че всичко се намира в него. Муака Упаниш̣ад утвърждава, че Върховният Бог, у когото се намира всичко, може да бъде осъзнат само от личности, постоянно мислещи за него. Непрестанната мисъл за Кш̣а се нарича смараам, един от методите на предано служене. Единствено чрез предано служене на Кш̣а човек може да разбере позицията си и да се освободи от това материално тяло.

Във Ведите Върховният Бог е приеман за най-чистия от чистите. Този, който разбира, че Кш̣а е най-чистият от чистите, се пречиства от греховните дейности. Той не може да се освободи от тях, ако не се отдаде на Върховния. Арджуна приема Кш̣а като най-чистия и това съответства на ведическите предписания и на твърденията на велики личности, сред които Нрада е главният.

Кш̣а е Върховната Божествена Личност, затова би трябвало да медитираме върху него и да се наслаждаваме на взаимната си трансцендентална връзка. Той е върховното съществуване; свободен от телесни нужди, раждане и смърт. Това е потвърдено не само от Арджуна, но и от Ведите, Пурите и историческите хроники. В цялата ведическа литература Кш̣а е описван по този начин. Самият Върховен Бог също казва в четвърта глава: „Макар и нероден, Аз се появявам на тази земя, за да установя религиозните принципи“. Той е върховният източник; Той няма причина, защото е причината на всички причини и всичко води началото си от него. Това съвършено знание може да се получи по милостта на Върховния Бог.

Тук Арджуна говори по милостта на Кш̣а. Ако искаме да разберем Бхагавад-гӣт, трябва да приемем твърденията на тези два стиха. Това се нарича парампар система, ученическа приемственост. Без ученическата приемственост не може да се разбере Бхагавад-гӣт. Това е невъзможно с т.нар. академично образование. За съжаление, гордите с академичното си образование, въпреки многобройните доказателства във ведическата литература, упорито се придържат към схващането, че Кш̣а е обикновена личност.

« Previous Next »