No edit permissions for Bulgarian

ДЕСЕТА ГЛАВА

Съвършенството на Абсолюта

ТЕКСТ 1: Върховната Божествена Личност каза: Чуй ме отново, о, силноръки Арджуна. Понеже си мой скъп приятел, за твое добро ще продължа да говоря и ще ти дам знание, по-добро от това, което вече обясних.

ТЕКСТ 2: Нито полубоговете, нито великите мъдреци познават моя произход и съвършенства, защото във всяко отношение Аз съм източникът на полубоговете и мъдреците.

ТЕКСТ 3: Този, който ме познава като нероден, безначален, Върховен Бог на всички светове – единствено той, незаблуден сред хората, се освобождава от всички грехове.

ТЕКСТОВЕ 4 – 5: Интелигентност, знание, свобода от съмнение и заблуда, способност да се прощава, честност, контрол над сетивата и ума, щастие и нещастие, раждане, смърт, страх и безстрашие, ненасилие, уравновесеност, удовлетворение, аскетизъм, благотворителност, слава и позор – всички тези качества на живите същества са създадени единствено от мен.

ТЕКСТ 6: Седемте велики мъдреци, а преди тях четиримата други велики мъдреци и Ману (родоначалниците на човечеството) водят началото си от мен, родени от моя ум, а всички живи същества, населяващи различните планети, произлизат от тях.

ТЕКСТ 7: Този, който действително разбере моето величие и мистична сила, се заема с чисто предано служене; в това няма съмнение.

ТЕКСТ 8: Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от мен. Мъдреците, които добре знаят това, ми служат предано и ме обожават с цялото си сърце.

ТЕКСТ 9: Мислите на моите чисти предани са насочени към мен, животът им е посветен на служене на мен; те изпитват висше удовлетворение и блаженство да се просвещават един друг в разговори за мен.

ТЕКСТ 10: На тези, които постоянно ми служат с любов, Аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен.

ТЕКСТ 11: За да проявя особената си милост, Аз, пребиваващ в сърцата им, с факела на знанието разсейвам мрака, породен от невежество.

ТЕКСТОВЕ 12 – 13: Арджуна каза: Ти си Върховната Божествена Личност, крайното убежище, най-чистият, Абсолютната Истина. Ти си вечната изначална личност; трансцендентален, нероден и най-велик. Всички велики мъдреци, като Нрада, Асита, Девала, Вя̄са, потвърждават тази истина за теб, а сега и Ти самият ми я заявяваш.

ТЕКСТ 14: О, Кш̣а, напълно приемам за истина всичко, което ми каза. Нито полубоговете, нито демоните, о, Господи, могат да разберат твоята личност.

ТЕКСТ 15: О, Върховна Личност, източник на всичко, Бог на всички същества, Бог на боговете, Господар на Вселената, в действителност само Ти познаваш себе си чрез собствената си вътрешна енергия!

ТЕКСТ 16: Моля те, разкажи ми подробно за божествените си съвършенства, чрез които проникваш във всички светове.

ТЕКСТ 17: О, Кш̣а, о, върховен мистик, как да мисля постоянно за теб и как да те разбера? В коя от многобройните ти форми да те помня, о, Господи?

ТЕКСТ 18: О, Джанрдана, моля те, опиши отново с подробности мистичната сила на твоите съвършенства. Никога не се насищам да слушам за теб, защото колкото повече слушам, толкова повече желая да вкусвам нектара на думите ти.

ТЕКСТ 19: Върховната Божествена Личност каза: Да, ще ти разкажа за моите великолепни проявления, но само за най-важните, о, Арджуна, защото моето съвършенство е безгранично.

ТЕКСТ 20: О, Арджуна, Аз съм Свръхдушата в сърцата на всички живи същества. Аз съм началото, средата и краят на всички същества.

ТЕКСТ 21: От дитите Аз съм Виш̣у; от светилата Аз съм блестящото Слънце; от Марутите Аз съм Марӣчи, а сред звездите Аз съм Луната.

ТЕКСТ 22: От Ведите Аз съм Сма Веда; от полубоговете Аз съм Индра, царят на рая; от сетивата съм умът, а в живите същества съм жизнената сила (съзнанието).

ТЕКСТ 23: От Рудрите Аз съм Бог Шива; от Якш̣ите и Ркш̣асите съм владетелят на богатствата (Кувера); от всички Васу Аз съм огънят (Агни); от планините Аз съм Меру.

ТЕКСТ 24: От жреците, о, Арджуна, знай, че Аз съм главният, Бхаспати. От генералите Аз съм Кртикея, а от водните басейни Аз съм океанът.

ТЕКСТ 25: От великите мъдреци Аз съм Бхгу, а от звуковите вибрации Аз съм трансценденталната о. От жертвоприношенията Аз съм повтарянето на святите имена (джапа), а от неподвижните неща съм Химлаите.

ТЕКСТ 26: От всички дървета Аз съм баняновото дърво, а от мъдреците сред полубоговете Аз съм Нрада. От Гандхарвите съм Читраратха, а сред съвършените същества съм мъдрецът Капила.

ТЕКСТ 27: От конете Аз съм известен като Уччаишрав, създаден при разбиването на океана за нектар. От величествените слонове Аз съм Аирвата, а сред хората Аз съм монархът.

ТЕКСТ 28: От оръжията Аз съм гръмотевицата; сред кравите Аз съм Сурабхи. От причините за създаване на потомство Аз съм Кандарпа, богът на любовта, а сред змиите съм Всуки.

ТЕКСТ 29: От многоглавите Нги Аз съм Ананта, а сред водните обитатели Аз съм полубогът Варуа. От прадедите Аз съм Арям, а сред тези, които раздават правосъдие, Аз съм Яма, богът на смъртта.

ТЕКСТ 30: Сред демоните Даитя Аз съм преданият Прахлда; сред покорителите Аз съм времето; сред дивите животни Аз съм лъвът, а сред птиците съм Гаруа.

ТЕКСТ 31: От пречистващите Аз съм вятърът; от владеещите добре оръжието Аз съм Рма; от рибите Аз съм акулата, а от реките Аз съм Ганг.

ТЕКСТ 32: О, Арджуна, Аз съм началото, краят и средата на всички творения. От науките Аз съм духовната наука за себето, а сред аргументите на логиците Аз съм окончателната истина.

ТЕКСТ 33: От буквите Аз съм А, а сред сложните думи Аз съм двусъставната. Аз съм също вечното време, а от създателите съм Брахм.

ТЕКСТ 34: Аз съм всепоглъщащата смърт; Аз съм съзидателният принцип на всичко, което ще бъде; сред жените Аз съм славата, сполуката, изящната реч, паметта, разумът, постоянството и търпението.

ТЕКСТ 35: От химните в Сма Веда Аз съм Бхат-сма, а от поезията Аз съм Гятрӣ. От месеците Аз съм Мргашӣрш̣а (ноември и декември), а от сезоните съм цветоносната пролет.

ТЕКСТ 36: Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на великолепието. Аз съм победата, Аз съм приключението, Аз съм силата на силния.

ТЕКСТ 37: От потомците на Вш̣и Аз съм Всудева, а от Павите съм Арджуна. От мъдреците Аз съм Вя̄са, а сред великите мислители съм Ушан.

ТЕКСТ 38: От всички средства за прекратяване на беззаконието Аз съм наказанието, а за търсещите победа, Аз съм моралът. От тайните Аз съм мълчанието и Аз съм мъдростта на мъдрия.

ТЕКСТ 39: Освен това, о, Арджуна, Аз съм семето на всичко съществуващо. Няма същество – движещо се или неподвижно, – което може да съществува без мен.

ТЕКСТ 40: О, могъщи победителю на враговете, нямат край моите божествени проявления. Всичко, което ти разказах, е само знак за безкрайните ми съвършенства.

ТЕКСТ 41: Знай, че всички съвършени, красиви и величествени творения са само частица от моето великолепие.

ТЕКСТ 42: О, Арджуна, защо е необходимо това подробно знание? Само с една незначителна част от мен Аз прониквам и поддържам цялата Вселена.

« Previous Next »