No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 11

теш̣м евнукампртхам
ахам агя̄на-джа тама
ншая̄мй тма-бхва-стхо
гя̄на-дӣпена бхсват

теш̣м – за тях; ева – несъмнено; анукамп-артхам – за да покажа особена милост; ахам – Аз; агя̄на-джам – поради невежество; тама – мрак; ншая̄ми – разсейвам; тма-бхва – вътре в сърцата им; стха – се намирам; гя̄на – на знанието; дӣпена – с лампа; бхсват – като светя.

За да проявя особената си милост, Аз, пребиваващ в сърцата им, с факела на знанието разсейвам мрака, породен от невежество.

Когато Бог Чайтаня разпространявал в Бенарес повтарянето на Харе Кш̣а, Харе Кш̣а, Кш̣а Кш̣а, Харе Харе / Харе Рма, Харе Рма, Рма Рма, Харе Харе, хиляди хора го следвали. Пракшнанда Сарасватӣ, много влиятелен и образован учен от Бенарес по онова време, се присмивал на Бог Чайтаня за неговата сантименталност. Понякога Мя̄вдӣ философите критикуват преданите, смятайки, че повечето от тях са в мрака на невежеството и във философско отношение са наивни сантименталисти. В действителност това не е истина. Високообразовани учени са обяснили философията на предаността. Ако един предан не се възползва от тяхната литература или от духовния си учител, но е искрен в преданото служене, той е подпомаган от самия Кш̣а в сърцето си. Следователно чистият предан в Кш̣а съзнание не може да остане без знание. Единственото необходимо качество е да служи предано в пълно Кш̣а съзнание.

Мя̄вдӣ философите мислят, че без аналитично разграничаване няма чисто знание. За тях Върховният дава следния отговор: заетите в чисто предано служене, дори без достатъчно образование или знание за ведическите принципи, са подпомагани от Бога, както се посочва в този стих.

Бог казва на Арджуна, че всъщност Върховната Истина, Абсолютната Истина, Божествената Личност, не може да бъде разбрана просто чрез размишления; Върховната Истина е толкова велика, че не може да бъде осъзната или достигната с помощта на умствени усилия. Човек може да разсъждава в продължение на милиони години, но ако не е отдаден, ако не обича Върховната Истина, никога няма да разбере Кш̣а – Върховната Истина. Върховната Истина, Кш̣а, е удовлетворен само от предано служене. И тогава чрез невъобразимата си енергия Той се разкрива в сърцето на чистия предан. Чистият предан носи Кш̣а в сърцето си. В присъствието на Кш̣а, който е като слънце, мракът на невежеството се разсейва веднага. Това е особената милост на Кш̣а към чистия предан.

Поради замърсяване от материално общуване в течение на милиони раждания човешкото сърце е постоянно покрито с прахта на материализма, но когато човек се заеме с предано служене и непрестанно повтаря Харе Кш̣а, прахта бързо изчезва и той се издига до нивото на чистото знание. Крайната цел, Виш̣у, може да бъде постигната единствено чрез това повтаряне и с предано служене, а не с умозрителни разсъждения или аргументи. Чистият предан не бива да се безпокои за жизнените си потребности; когато отстрани мрака от сърцето си, той естествено получава всичко от Върховния Бог, който е удовлетворен от любовното служене на предания. Това е същността на учението на Бхагавад-гӣт. Чрез изучаване на Бхагавад-гӣт човек може да стане душа, напълно отдадена на Върховния, и да се заеме с чисто предано служене. И тъй като Бог се грижи за него, той се освобождава от всички материални стремежи.

« Previous Next »