No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 24

авякта вяктим панна
манянте мм абуддхая
пара бхвам аджнанто
мамвяям ануттамам

авяктам – непроявен; вяктим – личност; паннам – постига; манянте – мислят; мм – мен; абуддхая – неинтелигентните; парам – върховно; бхвам – съществуване; аджнанта – без знание; мама – моята; авяям – нетленна; ануттамам – най-прекрасна.

Неинтелигентните хора изобщо не ме познават и мислят, че Аз, Върховната Божествена Личност, Кш̣а, преди съм бил безличностен, а сега съм приел тази личностна форма. Поради оскъдното си знание те не познават моята висша природа – нетленна и върховна.

Поклонниците на полубоговете бяха наречени неинтелигентни, а тук така са наречени и имперсоналистите. Бог Кш̣а разговаря с Арджуна в личностния си облик, но въпреки това в невежеството си имперсоналистите твърдят, че в крайна сметка Върховният Бог няма форма. Я̄мунчря, велик предан на Бога, в ученическата приемственост на Рмнуджчря, е написал много подходящ стих в тази връзка. Той казва:

тв шӣла-рӯпа-чаритаи парама-пракш̣аи
саттвена сттвикатая̄ прабалаиш ча шстраи
пракхя̄та-даива-парамртха-вид матаиш ча
наивсура-практая прабхаванти боддхум

„Мой скъпи Господи, предани като Вя̄садева и Нрада знаят, че Ти си Върховната Личност. Ведическата литература описва твоите качества, форма и дейности; от нея става ясно, че си Върховният Бог. Но повлияните от гуите на страстта и невежеството, демоните и неотдадените не могат да те разберат, не могат да те осъзнаят. Колкото и изкусни да са такива неотдадени в обсъждането на Веднта, Упаниш̣адите и друга ведическа литература, за тях е невъзможно да разберат Божествената Личност“ (Стотра ратна, 12).

В Брахма сахит се казва, че Бог не може да бъде разбран просто чрез изучаване на Веднта. Единствено по неговата милост можем да опознаем личността му. Ето защо в този стих ясно се посочва, че не само поклонниците на полубоговете са неинтелигентни. Неотдадените, изучаващи Веднта, с техните размишления върху ведическата литература без следа от истинско Кш̣а съзнание – са също неинтелигентни и не разбират личностната природа на Бога. Хората, които считат Абсолютната Истина за безличностна, са описани като абуддхая, или „непознаващи крайния аспект на Абсолютната Истина“. В Шрӣмад Бхгаватам се казва, че Върховният бива осъзнат първо като безличностен Брахман, след това като локализирана Свръхдуша и накрая – като висшата степен на познание на Абсолютната Истина – Божествената Личност. Съвременните имперсоналисти са още по-неинтелигентни, защото дори не следват великия си предшественик Шакарчря, който изрично заявява, че Кш̣а е Върховната Божествена Личност. Затова, без да познават Върховната Истина, имперсоналистите считат Кш̣а просто за син на Девакӣ и Васудева, за принц или за могъщо живо същество. Това разбиране се осъжда и в Бхагавад-гӣт (9.1). Аваджнанти м мӯх мнуш̣ӣ танум шритам – „Само глупаците ме смятат за обикновена личност“.

Истината е, че никой не може да разбере Кш̣а, без да му служи с преданост и без да развие Кш̣а съзнание. Бхгаватам (10.14.29) потвърждава това:

атхпи те дева падмбуджа-двая-
прасда-лешнугхӣта ева хи
джнти таттва бхагаван махимно
на чня еко 'пи чира вичинван

„Мой Господи, ако някой е благословен дори с капка от милостта на лотосовите ти нозе, той може да разбере величието на твоята личност. Но онези, които размишляват, за да разберат Върховната Божествена Личност, не могат да те познаят, дори да изучават Ведите в продължение на дълги години“. Не може да се осъзнае Върховният Бог Кш̣а, неговата форма, качества и име просто чрез умозрителни разсъждения или дискусии върху ведическата литература. Трябва да се служи на Бога с любов и преданост. Когато е напълно установен в Кш̣а съзнание, започвайки с повтарянето на мах мантрата – Харе Кш̣а, Харе Кш̣а, Кш̣а Кш̣а, Харе Харе / Харе Рма, Харе Рма, Рма Рма, Харе Харе – само тогава човек може да разбере Върховната Божествена Личност. Неотдадените имперсоналисти мислят, че Кш̣а има материално тяло и неговите дейности, форма и всичко свързано с него е мя̄. Тези имперсоналисти са наричани Мя̄вдӣ. Те не познават висшата истина.

В двайсети стих ясно се казва: кмаис таис таир хта-гя̄н прападянте 'ня-деват – „Заслепените от похотливи желания се отдават на различни полубогове“. Известно е, че освен Върховната Божествена Личност съществуват и полубогове, всеки от които има своя планета. Господ също си има планета. Както се казва в двайсет и трети стих: девн дева-яджо я̄нти мад-бхакт я̄нти мм апи – поклонниците на полубоговете отиват на съответните планети на полубоговете, а преданите на Господ Кш̣а отиват на планетата Кш̣алока. Макар да е казано категорично, глупавите имперсоналисти твърдят, че Бог е безформен и неговите форми са измамни. Нима е възможно, изучавайки Гӣт, да се стигне до извода, че полубоговете и техните обители са безличностни? Ясно е, че нито полубоговете, нито Върховният Бог, Кш̣а, са безличностни. Всички те са личности. Господ Кш̣а е Върховната Личност и има своя планета, както и полубоговете имат собствени планети.

Следователно монистичната представа, че висшата истина е безформена, а всяка форма е породена от илюзия, не е вярна. Тук ясно се казва, че формата не е илюзорна. От Бхагавад-гӣт разбираме, че формите на полубоговете и на Върховния Господ съществуват едновременно, а тялото на Бог Кш̣а е сач-чид нанда – вечно, изпълнено със знание и блаженство. Ведическата литература потвърждава, че Върховната Абсолютна Истина е знание и блаженство – вигя̄нам нанда брахма (Бхад-раяка Упаниш̣ад, 3.9.28) и е извор на безброй божествени качества – ананта-каля̄а-гутмако 'сау (Виш̣у Пура, 6.5.84). В друг стих от Гӣт Бог казва, че макар да е аджа (нероден), Той се появява в този свят. Това са истините, които трябва да научим от Бхагавад-гӣт. Не може да допуснем, че Върховният Бог е безличностен. Философията на монизма, следвана от имперсоналистите, е погрешна от гледна точка на Бхагавад-гӣт. Без съмнение, Върховната Абсолютна Истина, Бог Кш̣а, има форма и е личност.

« Previous Next »