No edit permissions for Čeština

TEXT 15

svayam evātmanātmānaṁ
vettha tvaṁ puruṣottama
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jagat-pate

svayam — osobně; eva — jistě; ātmanā — sám; ātmānam — sebe; vettha — znáš; tvam — Ty; puruṣa-uttama — ó největší osobo; bhūta-bhāvana — ó původce všeho; bhūta-īśa — ó Pane všeho; deva-deva — ó Pane všech polobohů; jagat-pate — ó Pane celého vesmíru.

Pouze Ty znáš sám sebe prostřednictvím své vnitřní energie, Nejvyšší Osobo, původce všeho, Pane všech bytostí, Bože bohů, Pane vesmíru!

Nejvyššího Pána Kṛṣṇu mohou poznat ti, kdo s Ním mají vztah prostřednictvím oddané služby — například Arjuna a jeho následovníci. Osoby vyznačující se démonskou či ateistickou mentalitou Kṛṣṇu znát nemohou. Myšlenková spekulace, odvádějící od Nejvyššího Pána, je závažný hřích a ten, kdo Kṛṣṇu nezná, by se neměl pokoušet Bhagavad-gītu opatřovat komentáři. Bhagavad-gītā je projev Kṛṣṇy, věda o Kṛṣṇovi podaná Jím samotným — je třeba ji tedy poznat od Kṛṣṇy, tak jak to učinil Arjuna. Ateisté jí nemohou porozumět; její sdělení se nikdy nemá převzít od nich.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11) stojí:

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Nejvyšší Pravda je vnímána ve třech aspektech: neosobního Brahmanu, lokalizované Paramātmy a nakonec Nejvyšší Osobnosti Božství, což je závěrečný stupeň celé realizace. Obyčejný člověk nebo dokonce i člověk na úrovni osvobození, který vnímá neosobní Brahman či lokalizovanou Paramātmu, ještě nemusí znát osobnost Boha. Takoví lidé se proto mohou snažit poznat Nejvyšší Osobu, Kṛṣṇu, z veršů Bhagavad-gīty, které On sám přednesl. Impersonalisté někdy přijímají Kṛṣṇu za Bhagavāna—uznávají Jeho výsadní postavení. Přesto mnoho osvobozených osob nedokáže vnímat Jeho aspekt Puruṣottamy, Nejvyšší Osoby. Proto Ho Arjuna oslovuje Puruṣottamo. I tak ale ještě každý nemusí chápat, že Kṛṣṇa je otec všech živých bytostí. Z toho důvodu Ho Arjuna také oslovuje Bhūta-bhāvano. A i když někdo pozná, že je otcem všech živých bytostí, nemusí Ho ještě znát v roli svrchovaného vládce; proto je zde Kṛṣṇa nazván Bhūteśa, svrchovaný vládce všech. A dokonce i když osoba ví, že Kṛṣṇa je svrchovaným vládcem všech živých bytostí, ještě pořád nemusí vědět, že v Něm mají původ všichni polobozi; proto je zde nazván Devadeva, ctěný Bůh všech polobohů. A přestože Ho někdo takto zná, možná neví, že je rovněž svrchovaným majitelem všeho; proto je také osloven Jagatpati. Tak je v tomto verši na základě Arjunovy realizace nastolena pravda o Kṛṣṇovi a my bychom měli kráčet v Arjunových stopách, abychom Kṛṣṇu poznali takového, jaký je.

« Previous Next »