No edit permissions for Lithuanian

TEXT 10

bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

bījam — sėkla; mām — Mane; sarva-bhūtānām — visų gyvųjų esybių; viddhi — pasistenk suprasti; pārtha — o Pṛthos sūnau; sanātanam — pirminę, amžiną; buddhiḥ — intelektas; buddhi-matām — išmintingųjų; asmi — Aš esu; tejaḥ — narsa; tejasvinām — stipriųjų; aham — Aš esu.

Žinok, o Pṛthos sūnau, kad Aš – pirminė gyvasties sėkla, išmintingųjų išmintis ir galiūnų šaunumas.

KOMENTARAS: Bijam reiškia sėklą. Kṛṣṇa – visa ko sėkla. Gyvosios esybės yra judančios ir nejudančios. Judančios esybės – tai paukščiai, gyvūnai, žmonės ir daugybė kitų gyvių. Medžiai ir augalai yra inertiški – jie negali judėti, o tik stovi vienoje vietoje. Kiekviena esybė priklauso kuriai nors iš 8400000 gyvybės rūšių; vienos jų – judančios, o kitos – inertiškos. Bet, šiaip ar taip, visų jų gyvybės sėkla yra Kṛṣṇa. Vedų raštai tvirtina, kad Brahmanas, Aukščiausioji Absoliuti Tiesa, yra tai, iš ko viskas kyla. Kṛṣṇa – Parabrahmanas, Aukščiausioji Dvasia. Brahmanas yra beasmenis, o Parabrahmanas – asmenybė. Beasmenis Brahmanas yra asmenybės aspektas, – taip teigiama „Bhagavad-gītoje“. Taigi pagal Savo prigimtį Kṛṣṇa yra visa ko šaltinis. Jis – šaknys. Kaip medžio šaknys palaiko medžio gyvybę, taip ir Kṛṣṇa – pradinė visų daiktų šaknis, palaiko viską, kas egzistuoja materialioje reiškinijoje. Apie tai liudija ir Vedų raštai („Kaṭha Upaniṣada“ 2.2.13):

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Jis – pirmutinis amžinasis iš visų amžinųjų. Jis – aukščiausioji gyvoji esybė iš visų gyvųjų esybių. Jis vienas palaiko visa, kas gyva. Be intelekto žmogus nieko negali, o Kṛṣṇa sako, kad Jis yra ir intelekto šaltinis. Išmintimi nepasižymintis žmogus negali suprasti Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos.

« Previous Next »