No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 8

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

aham — Ja; sarvasya — všetkého; prabhavaḥ — zdrojom stvorenia; mattaḥ — odo mňa; sarvam — všetko; pravartate — pochádza; iti — toto; matvā — vediac; bhajante — stanú sa oddanými; mām — Mi; budhāḥ — učenie; bhāva-samanvitāḥ — s veľkou pozornosťou.

Som zdrojom všetkých duchovných i hmotných svetov. Všetko pochádza zo Mňa. Múdri, ktorí to dokonale vedia, Mi oddane slúžia a uctievajú Ma z celého srdca.

Učenec, ktorý dokonale preštudoval Vedy, ktorý získal poznanie od autorít, ako je Śrī Caitanya Mahāprabhu, a vie, ako toto učenie uplatniť v praxi, môže pochopiť, že Kṛṣṇa je pôvodcom všetkého v duchovnom i hmotnom svete. Keďže má dokonalé poznanie, odhodlane s láskou a oddanosťou slúži Najvyššiemu Pánovi. Nijakí hlupáci ani bláznivé komentáre ho nemôžu prinútiť, aby sa zo svojho postavenia odchýlil. Všetky vedske písma, sa zhodujú v tom, že Kṛṣṇa je pôvodcom Brahmu, Śivu i ostatných polobohov. V Atharva Vede (Gopāla-tāpanī Upaniṣade 1.24.) sa píše: yo brahmānaṁ vidadhāti pūrvaṁ yo vai vedāṁś ca gāpayati sma kṛṣṇaḥ: „Bol to Kṛṣṇa, kto na počiatku učil Brahmu vedskemu poznaniu, a bol to On, kto za pradávnych čias toto učenie rozšíril ďalej.“ V Nārāyaṇa Upaniṣade (1) je podobný verš: atha puruṣo ha vai nārāyaṇo`kāmayata prajāḥ sṛjeyeti: „Nārāyaṇa, Najvyššia Božská Osobnosť, si potom želal stvoriť živé bytosti.“ Upaniṣada ďalej pokračuje, nārāyaṇād brahmā jāyate, nārāyaṇād prajāpatiḥ prajāyate, nārāyaṇād indro jāyate, nārāyaṇād aṣṭau vasavo jāyante, nārāyaṇād ekādaśa rudrā jāyante, nārāyaṇād dvādaśādityāḥ: „Z Nārāyaṇa sa zrodil Brahma a z Nārāyaṇa sa zrodili i patriarchovia. Z Nārāyaṇa sa zrodil Indra a z Nārāyaṇa sa zrodilo sedem Vasuov. Z Nārāyaṇa sa zrodilo jedenásť Rudrov a z Nārāyaṇa sa zrodilo i dvanásť Ādityov.“ Nārāyaṇa je Kṛṣṇovou expanziou.

V Nārāyaṇa Upaniṣade se ďalej píše: brahmaṇyo devakī-putraḥ: „Devakin syn Kṛṣṇa je Najvyššia Osobnosť.“ V Mahā-Upaniṣade(1) sa ďalej hovorí: eko vai nārāyaṇa āsīn na brahmā na īśāno nāpo nāgni-samau neme dyāv-āpṛthivī na nakṣatrāṇi na sūryaḥ: „Na počiatku stvorenia existoval iba Nārāyaṇa, Najvyššia Osobnosť. Brahmā, Śiva, oheň ani Mesiac, hviezdy na nebi ani Slnko nejestvovali.“ V Mahā Upaniṣade sa ďalej hovorí, že Śiva sa zrodil z čela Najvyššieho Pána. Vedske písma teda potvrdzujú uctievanie Najvyššieho Pána, stvoriteľa Brahmu a Śivu.

V Mokṣa-dharme Kṛṣṇa hovorí:

prajāpatiṁ ca rudraṁ cāpy
aham eva sṛjāmi vai
tau hi māṁ na vijānīto
mama māyā-vimohitau

„Stvoril som Śivu, praotcov i ostatných, no keďže sú zmätení Mojou iluzórnou energiou, nevedia, že som ich stvoril.“

nārāyaṇaḥ paro devas
tasmāj jātaś caturmukhaḥ
tasmād rudro ’bhavad devaḥ
sa ca sarva-jñatāṁ gataḥ

„Nārāyaṇa je Najvyššia Božská Osobnosť, z Neho sa narodil Brahmā, z ktorého sa zrodil Śiva.“

Kṛṣṇa je pôvodcom všetkých pokolení a býva nazývaný najpôvodnejšou príčinou všetkého jestvujúceho. Śrī Kṛṣṇa hovorí: „Keďže som všetko stvoril, som najpôvodnejším zdrojom všetkého. Všetko je Mi podriadené a nikto nie je vyšší ako Ja.“ Okrem Kṛṣṇu niet iného zvrchovaného vládcu. Kto od pravého duchovného učiteľa, ktorý sa odvoláva na vedsku literatúru, takto Kṛṣṇu pochopí, použije všetku svoju energiu vo vedomí Kṛṣṇu a stane sa veľkým mudrcom. V porovnaní s ním sú ľudia, ktorí nevedia, kto je Kṛṣṇa, úplnými hlupákmi. Iba blázon môže považovať Kṛṣṇu za obyčajného človeka. Kṛṣṇov oddaný by sa nemal nechať obalamutiť hlupákmi a mal by sa vyhýbať všetkým neautorizovaným komentárom a interpretáciam Bhagavad-gīty. S takou stálosťou a odhodlaním môže pokračovať vo vedomí Kṛṣṇu.

« Previous Next »