No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 42

атха в бахунаитена
ки гя̄тена таврджуна
виш̣абхя̄хам ида ктснам
екшена стхито джагат

атха в – или; бахун – много; етена – от това; ким – какво; гя̄тена – знаейки; тава – това; арджуна – о, Арджуна; виш̣абхя – прониква; ахам – Аз; идам – тази; ктснам – цялата; ека – от една; ашена – част; стхита – съм установен; джагат – Вселената.

О, Арджуна, защо е необходимо това подробно знание? Само с една незначителна част от мен Аз прониквам и поддържам цялата Вселена.

В материалната вселена Върховният Бог е представен като всепроникващата Свръхдуша. Тук Бог казва на Арджуна, че няма смисъл да се разяснява всяко отделно великолепие и съвършенство на съществуващите неща. Той би трябвало да е наясно, че всяко нещо съществува, защото Кш̣а прониква в него като Свръхдуша. От Брахм, от най-гигантското същество, до най-малката мравка – всички те съществуват, защото Бог е влязъл в тях и ги поддържа.

Съществува религиозна организация, според която почитането на който и да е полубог ще отведе човек до Върховната Божествена Личност, до висшата цел. Но тук, в десета глава, тази идея напълно се отхвърля. За да премахне това погрешно схващане, в тази глава Бог Ка ни показва, че дори най-великите полубогове, като Брахм и Шива, представят само част от съвършенството на Върховния Бог. От него произлиза всеки и никой не е по-велик от него. Той е асамаурдхва – никой не е над него и никой не му е равен. В Падма Пура се казва, че този, който поставя Върховния Бог, Кш̣а, в категорията на полубоговете – дори те да са Брахм и Шива, – веднага става атеист. Но ако изучава задълбочено различните съвършенства и проявления на божествената енергия, човек несъмнено ще разбере позицията на Бог Шрӣ Кш̣а и ще се съсредоточи в неотклонно обожание на Кш̣а. Бог е всепроникващ чрез експанзията на частичното си представяне като Свръхдуша. Затова чистите предани насочват ума си към Кш̣а съзнание, към предано служене и така винаги са на трансцендентална позиция. Преданото служене и обожанието на Кш̣а са много ясно представени в тази глава от осми до единайсети стих. Това е пътят на чистото предано служене. В цялата глава беше подробно обяснено как се достига висше съвършенство в предаността – общуването с Върховната Божествена Личност. Шрӣла Баладева Видя̄бхӯш̣аа, велик чря от ученическата приемственост, водеща началото си от Кш̣а, завършва коментара си върху тази глава с думите:

яч-чхакти-лешт сӯря̄дя̄
бхавантй атй-угра-теджаса
яд-ашена дхта вишва
са кш̣о дашаме 'рчяте

От мощната енергия на Бог Кш̣а дори могъщото слънце черпи силата си, а частичната експанзия на Кш̣а поддържа целия свят. Това прави Бог Шрӣ Кш̣а достоен за обожание.

Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху десета глава на Шрӣмад Бхагавад-гӣт, озаглавена Съвършенството на Абсолюта.

« Previous