No edit permissions for Čeština

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Sláva Śrīmad-Bhāgavatamu

V této poslední kapitole Śrī Sūta Gosvāmī popisuje délku každé Purāṇy spolu s tématem Śrīmad-Bhāgavatamu, jeho významem, jak jej darovat, jak je takové darování slavné a slávu opĕvování a naslouchání.

Celkový kánon Purāṇ obsahuje čtyři sta tisíc veršů, z nichž osmnáct tisíc tvoří Śrīmad-Bhāgavatam. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Nārāyaṇa tento Śrīmad-Bhāgavatam, jehož vyprávĕní přinášejí odpoutanost od hmoty a obsahují esenci veškeré Vedānty, přednesl Brahmovi. Ten, kdo tuto Śrīmad-Bhāgavata Purāṇu vĕnuje jako dar, dosáhne nejvyššího cíle. Śrīmad-Bhāgavatam je ze všech Purāṇ nejlepší a pro vaiṣṇavy je tím nejdražším. Vyjevuje to nejvyšší poznání přístupné paramahaṁsům a vyjevuje také způsob, jakým se lze osvobodit od následků hmotných činností – postup obohacený poznáním, odříkáním a oddaností.

Po této oslavĕ Bhāgavatamu medituje Sūta Gosvāmī o Pánu Śrī Nārāyaṇovi jako o původní Absolutní Pravdĕ, která je dokonale čistá, prostá veškerého znečištĕní, nářku a je nesmrtelná. Poté se klaní nejvĕtšímu z jogích, Śrī Śukadevovi, jenž se neliší od Absolutní Pravdy. Nakonec se Sūta Gosvāmī se skutečnou oddaností modlí k Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Śrī Harimu, který zbavuje veškerého utrpení, a klaní se Mu.

SLOKA 1: Sūta Gosvāmī řekl: Pokornĕ se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, kterého Brahmā, Varuṇa, Indra, Rudra a Marutové oslavují přednesem transcendentálních hymnů a Véd se všemi jejich doplňky, pada-kramami a Upaniṣadami, jehož neustále opĕvují pĕvci Sāma Vedy, kterého dokonalí jogí vidí ve svých myslích poté, co se soustředili v tranzu a pohroužili se do Nĕho a jehož hranice nemůže nikdy najít žádný polobůh ani démon.

SLOKA 2: Když se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil jako Pán Kūrma, želva, škrábaly Ho na zádech ostré kameny otáčející se obrovské hory Mandara, což Jej uspávalo. Nechť vás všechny chrání vĕtry vyvolané Pánovým dechem v Jeho spánku. Od té doby až dodnes napodobují vlny oceánu Pánovy výdechy a nádechy tím, že zbožnĕ přicházejí a odcházejí.

SLOKA 3: Nyní si prosím vyslechnĕte souhrn délek všech Purāṇ. Poté slyšte o hlavním tématu a účelu této Bhāgavata Purāṇy, o tom, jak ji správnĕ darovat, o slávĕ tohoto daru a nakonec o slávĕ naslouchání a přednášení tohoto písma.

SLOKA 4-9: Brahmā Purāṇa má deset tisíc veršů, Padma Purāṇa padesát pĕt tisíc, Śrī Viṣṇu Purāṇa dvacet tři tisíc, Śiva Purāṇa dvacet čtyři tisíc a Śrīmad-Bhāgavatam osmnáct tisíc. Nārada Purāṇa má dvacet pĕt tisíc veršů, Mārkaṇḍeya Purāṇa devĕt tisíc, Agni Purāṇa patnáct tisíc čtyři sta, Bhaviṣya Purāṇa čtrnáct tisíc pĕt set, Brahma-vaivarta Purāṇa osmnáct tisíc a Liṅga Purāṇa jedenáct tisíc. Varāha Purāṇa má dvacet čtyři tisíc veršů, Skanda Purāṇa osmdesát jedna tisíc sto, Vāmana Purāṇa deset tisíc, Kūrma Purāṇa sedmnáct tisíc, Matsya Purāṇa čtrnáct tisíc, Garuḍa Purāṇa devatenáct tisíc a Brahmāṇḍa Purāṇa dvanáct tisíc. Celkem je tedy ve všech Purāṇách čtyřista tisíc veršů. A znovu, osmnáct tisíc z nich patří překrásnému Bhāgavatamu.

SLOKA 10: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nejprve vyjevil Śrīmad-Bhāgavatam v plném rozsahu Pánu Brahmovi, který tehdy, vydĕšen hmotnou existencí, sedĕl na lotosovém kvĕtu vyrůstajícím z Pánova pupku.

SLOKA 11-12: Śrīmad-Bhāgavatam je od začátku až do konce plný vyprávĕní, která povzbuzují ke zřeknutí se hmotného života, a obsahuje také popisy transcendentálních zábav Pána Hariho, které svaté oddané a polobohy přivádí do extáze. Tento Bhāgavatam je esencí veškeré vedāntské filosofie, protože jeho námĕtem je Absolutní Pravda, která je i přesto, že se neliší od individuální duše, konečnou realitou, jež nemá sobĕ rovnou. Cílem tohoto písma je výlučná oddaná služba této Nejvyšší Pravdĕ.

SLOKA 13: Ten, kdo o úplňku v mĕsíci Bhādra položí Śrīmad-Bhāgavatam na zlatý trůn a nĕkomu jej daruje, dosáhne nejvyššího transcendentálního cíle.

SLOKA 14: Všechna ostatní purāṇská písma září ve shromáždĕní svatých oddaných jen tak dlouho, dokud není vyslechnut tento velký oceán nektaru, Śrīmad-Bhāgavatamu.

SLOKA 15: Śrīmad-Bhāgavatam je prohlášen za esenci veškeré vedāntské filozofie. Toho, kdo pocítil uspokojení jeho nektarovou chutí, už nikdy nebude přitahovat jiné písmo.

SLOKA 16: Jako je Gaṅgā nejvĕtší ze všech řek, Pán Acyuta nejvĕtší z božstev a Pán Śambhu [Śiva] nejvĕtší z vaiṣṇavů, je Śrīmad-Bhāgavatam nejvĕtší ze všech Purāṇ.

SLOKA 17: O brāhmaṇové, tak jako žádné ze svatých míst nepřekoná Kāśī, je Śrīmad-Bhāgavatam svrchovaný mezi všemi Purāṇami.

SLOKA 18: Śrīmad-Bhāgavatam je neposkvrnĕná Purāṇa. Vaiṣṇavům je nanejvýš drahá, protože popisuje čisté a svrchované poznání paramahaṁsů. Tento Bhāgavatam vyjevuje způsob, jak se osvobodit od veškerých hmotných činností spolu s procesy transcendentálního poznání, odříkání a oddanosti. Každý, kdo se s vážností snaží porozumĕt Śrīmad Bhāgavatamu a s oddaností jej správnĕ poslouchá a přednáší, bude zcela osvobozen.

SLOKA 19: Medituji o čisté a neposkvrnĕné Nejvyšší Absolutní Pravdĕ prosté utrpení a smrti, která na počátku tuto nesrovnatelnou pochodeň poznání osobnĕ vyjevila Brahmovi. Brahmā ji potom přednesl mudrci Nāradovi a ten ji vyprávĕl Kṛṣṇa-dvaipāyanovi Vyāsovi. Śrīla Vyāsa tento Bhāgavatam vyjevil nejvĕtšímu z mudrců, Śukadevovi Gosvāmīmu, a Śukadeva jej milostivĕ přednesl Mahārājovi Parīkṣitovi.

SLOKA 20: Klaníme se Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Vāsudevovi, všudypřítomnému svĕdkovi, který tuto vĕdu milostivĕ vysvĕtlil Brahmovi, když úzkostlivĕ toužil po osvobození.

SLOKA 21: Pokornĕ se klaním Śrī Śukadevovi Gosvāmīmu, nejlepšímu z mystických mudrců a osobnímu projevu Absolutní Pravdy. Zachránil Mahārāje Parīkṣita, který byl uštknut hadem hmotné existence.

SLOKA 22: Ó Pane pánů, ó vládče, prosíme, zaruč nám život za životem čistou oddanou službu u Tvých lotosových nohou.

SLOKA 23:
S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu Harimu. Společné zpívání Jeho svatých jmen ničí veškeré následky hříchů a poklony Jemu zbavují všeho hmotného utrpení.
 

« Previous