No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 19

шрӣ-бхагавн увча
ханта те катхайиш̣я̄ми
дивя̄ хй тма-вибхӯтая
прдхнята куру-шреш̣ха
нстй анто вистарася ме

шрӣ-бхагавн увча – Върховната Божествена Личност каза; ханта – да; те – на теб; катхайиш̣я̄ми – Аз ще разкажа; дивя̄ – божествените; хи – разбира се; тма-вибхӯтая – лични съвършенства; прдхнята – основните; куру-шреш̣ха – о, най-добър от Куру; на асти – няма; анта – граница; вистарася – до степента; ме – моето.

Върховната Божествена Личност каза: Да, ще ти разкажа за моите великолепни проявления, но само за най-важните, о, Арджуна, защото моето съвършенство е безгранично.

Не е възможно да обхванем величието на Кш̣а и неговите съвършенства. Сетивата на индивидуалната душа са ограничени и не ѝ позволяват да разбере изцяло дейностите на Кш̣а. Все пак преданите се опитват да разберат Кш̣а, но не си представят, че ще са способни на това в някой определен момент или на някой етап от живота си. По-скоро, те развиват вкус към нектарните теми, отнасящи се до Кш̣а, и им се наслаждават. Когато разговарят за великолепието на Кш̣а и различните му енергии, чистите предани изпитват трансцендентално удоволствие; те искат да слушат за тях и да ги разискват. Кш̣а знае, че живите същества не разбират степента на неговите съвършенства; затова се съгласява да изложи само основните проявления на различните си енергии. Думата прдхнята, основен, е много важна; ние можем да разберем само някои от основните черти на Върховния Бог – качествата му са безкрайни и не е възможно да разберем всичките. А думата вибхӯти, употребена в този стих, се отнася до съвършенствата, чрез които Кш̣а владее цялото проявление. В речника Амара-коша се казва, че вибхӯти означава изключително съвършенство.

Имперсоналистът или пантеистът не разбират изключителните съвършенства на Върховния Бог и проявленията на божествените му енергии. Както в духовния, така и в материалния свят енергиите му са разпространени във всяка разновидност на проявлението. Тук Кш̣а описва само това, което може да бъде непосредствено възприето от обикновения човек, и така разкрива част от разнообразните си енергии.

« Previous Next »