No edit permissions for Čeština

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prožívá pocity odloučení od Kṛṣṇy

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje čtrnáctou kapitolu takto: Pocity odloučení od Kṛṣṇy u Śrī Caitanyi Mahāprabhua vyústily ve vysoce pokročilé transcendentální šílenství. Když stál u Garuḍa-stambhy a modlil se k Pánu Jagannāthovi, jedna žena z Urísy si ve velké dychtivosti vidĕt Pána Jagannātha stoupla na Pánovo rameno. Govinda jí za to vynadal, ale Caitanya Mahāprabhu chválil její dychtivost. Při návštĕvĕ chrámu Pána Jagannātha byl Caitanya Mahāprabhu pohroužený v extatické lásce a vidĕl jen Kṛṣṇu. Jakmile si však uvĕdomil přítomnost této ženy, okamžitĕ se probral k vnĕjšímu vĕdomí a opĕt uvidĕl Jagannātha, Baladevu a Subhadru. Caitanya Mahāprabhu také vidĕl Kṛṣṇu ve snu a byl zaplavený extatickou láskou. Když už Kṛṣṇu nevidĕl, přirovnal se k yogīmu a vyprávĕl, jak tento yogī vidĕl Vrindávan. Nĕkdy se u Nĕho projevily všechny transcendentální extatické příznaky. Jedné noci si Govinda a Svarūpa Dāmodara všimli, že Pán není ve své místnosti, i když byly všechny troje dveře zamčené. Svarūpa Dāmodara šel proto s ostatními oddanými ven a našli Pána ležet v bezvĕdomí u brány Simha-dvára. Jeho tĕlo bylo neobvykle protáhlé, s uvolnĕnými klouby. Oddaní postupnĕ přivedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry znovu k vĕdomí a odvedli Ho zpátky do Jeho obydlí. Jindy si zase Śrī Caitanya Mahāprabhu spletl písečnou dunu zvanou Čatak-parvat s kopcem Góvardhanem. Když k ní utíkal, najednou ztuhl a na Jeho tĕle se z velké lásky ke Kṛṣṇovi projevilo osm extatických promĕn. Všichni oddaní tehdy zpívali Hare Kṛṣṇa mantru, aby Ho uklidnili.

Text 1: Nyní popíši nepatrnou část činností, které Śrī Caitanya Mahāprabhu vykonával svou myslí, inteligencí a tĕlem, když byl zmatený silnými pocity odloučení od Kṛṣṇy.

Text 2: Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství! Sláva Pánu Gauracandrovi, který je životem svých oddaných!

Text 3: Sláva Pánu Nityānandovi, který je samotným životem Śrī Caitanyi Mahāprabhua! Sláva Advaitovi Ācāryovi, který je Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nesmírnĕ drahý!

Text 4: Sláva Svarūpovi Dāmodarovi a všem ostatním oddaným, v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem! Dejte mi prosím sílu popsat povahu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Text 5: Pocity transcendentálního šílenství v odloučení od Kṛṣṇy, které Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval, jsou nesmírnĕ hluboké a tajemné. Ani velmi pokročilý a učený človĕk je nedokáže pochopit.

Text 6: Jak by nĕkdo mohl popsat témata, která nelze pochopit? To může jedinĕ ten, koho k tomu Śrī Caitanya Mahāprabhu zmocní.

Text 7: Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī zaznamenali všechny tyto transcendentální činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua ve svých zápisnících.

Text 8: V tĕch dnech žili Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, kdežto všichni ostatní komentátoři žili od Pána daleko.

Text 9: Okamžik za okamžikem tyto dvĕ velké osobnosti (Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī) zaznamenávaly ve svých denících činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, stručnĕ i obšírnĕ.

Text 10: Svarūpa Dāmodara psal krátké poznámky, kdežto Raghunātha dāsa Gosvāmī pořizoval obsáhlé popisy. Já nyní vylíčím činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua obšírnĕji, jako když se načechrává stlačená bavlna.

Text 11: S vírou prosím naslouchejte tomuto popisu extatických emocí Pána Caitanyi Mahāprabhua. Poznáte tak Jeho extatickou lásku a nakonec dosáhnete lásky k Bohu.

Text 12: Stav Śrī Caitanyi Mahāprabhua při pocitech odloučení od Kṛṣṇy přesnĕ odpovídal stavu gopī ve Vrindávanu po Kṛṣṇovĕ odjezdu do Mathury.

Text 13: Zásadním rysem transcendentálního šílenství Śrī Caitanyi Mahāprabhua se postupnĕ stal nářek Śrīmatī Rādhārāṇī při Uddhavovĕ návštĕvĕ Vrindávanu.

Text 14: Emoce Śrī Caitanyi Mahāprabhua přesnĕ odpovídaly emocím Śrīmatī Rādhārāṇī při setkání s Uddhavou. Pán se vždy vcítil do Jejího postavení a nĕkdy si myslel, že On sám je Śrīmatī Rādhārāṇī.

Text 15: Tak vypadá stav transcendentálního šílenství. Proč je to tĕžké pochopit? Ten, kdo je vysoce pokročilý v lásce ke Kṛṣṇovi, je transcendentálnĕ šílený a mluví jako blázen.

Text 16: „Pokud se extatický pocit okouzlení postupnĕ vyvíjí dále, začne se podobat zmatení. Poté přijde stav údivu (vaicitrī), který probouzí transcendentální šílenství. Udghūrṇā a citra-jalpa jsou dvĕ z mnoha podob transcendentálního šílenství.“

Text 17: Jednoho dne mĕl Śrī Caitanya Mahāprabhu sen, když odpočíval, ve kterém vidĕl Kṛṣṇu tančit tanec rāsa.

Text 18: Śrī Caitanya Mahāprabhu vidĕl překrásné tĕlo Pána Kṛṣṇy prohnuté ve třech místech, s flétnou na rtech. Ve žlutém oblečení a ovĕnčený girlandami z lesních kvĕtů okouzloval dokonce i Amora.

Text 19: Gopī tančily v kruhu a v jejich středu tančil Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, s Rādhārāṇī.

Text 20: Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu uvidĕl, uchvácený transcendentální náladou tance rāsa si myslel: „Teď jsem s Kṛṣṇou ve Vrindávanu.“

Text 21: Govinda vidĕl, že Pán ještĕ nevstal, a tak Ho probudil. Jakmile Pán pochopil, že to byl jen sen, byl z toho ponĕkud zkroušený.

Text 22: Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vykonal své každodenní povinnosti a v obvyklý čas se šel do chrámu podívat na Pána Jagannātha.

Text 23: Śrī Caitanya Mahāprabhu se na Pána Jagannātha díval zpoza Garuḍova sloupu a před Ním stály stovky a tisíce lidí, kteří se dívali na Božstvo.

Text 24: Jedna žena z Urísy přes dav na Pána Jagannātha nevidĕla. Vylezla proto na Garuḍův sloup a přitom si stoupla Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi na rameno.

Text 25: Jakmile to spatřil Govinda, osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua, rychle ženu stáhl dolů. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho však za to pokáral.

Text 26: Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Govindovi: „Ó ādi-vasyo (necivilizovaný človĕče), nezakazuj této ženĕ vylézt na Garuḍa-stambhu. Ať se na Pána Jagannātha dívá, jak je jí libo.“

Text 27: Jakmile si ta žena uvĕdomila, co dĕlá, slezla rychle na zem, a když vidĕla Śrī Caitanyu Mahāprabhua, okamžitĕ poprosila o prominutí u Jeho lotosových nohou.

Text 28: Když Śrī Caitanya Mahāprabhu vidĕl dychtivost té ženy, řekl: „Mnĕ Pán Jagannātha tolik dychtivosti nenadĕlil.“

Text 29: „Má tĕlo, mysl i život zcela pohroužené do Pána Jagannātha, a proto si neuvĕdomovala, že si stoupla na Mé rameno.“

Text 30: „Bĕda! Jaké štĕstí má tato žena! Modlím se u jejích nohou, aby Mne obdařila svou velkou dychtivostí vidĕt Pána Jagannātha.“

Text 31: Právĕ předtím Śrī Caitanya Mahāprabhu vidĕl Pána Jagannātha jako samotného Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy.

Text 32: Śrī Caitanya Mahāprabhu se plnĕ pohroužil do této vize a osvojil si náladu gopī do té míry, že všude, kam se podíval, vidĕl Kṛṣṇu s flétnou na rtech.

Text 33: Po spatření té ženy se Pánovi vrátilo vnĕjší vĕdomí a opĕt vidĕl božstva v jejich původní podobĕ jako Pána Jagannātha, Subhadru a Pána Balarāma.

Text 34: Při pohledu na božstva si Pán Caitanya myslel, že vidí Kṛṣṇu na Kurukšétře, a divil se: „Copak jsem se dostal na Kurukšétru? Kde je Vrindávan?“

Text 35: Pán Caitanya byl najednou velmi rozrušený, jako človĕk, který ztratil právĕ získaný drahokam. Ve velké rozmrzelosti se vrátil domů.

Text 36: Śrī Caitanya Mahāprabhu se posadil na zem a ryl do ní svými nehty. Byl oslepený slzami, které Mu proudily z očí jako Ganga.

Text 37: Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Našel jsem Kṛṣṇu, Pána Vrindávanu, ale zase jsem Ho ztratil. Kdo Mi vzal Mého Kṛṣṇu? Kde jsem se to ocitl?“

Text 38: Když se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi zdálo o tanci rāsa, byl zcela pohroužený v transcendentální blaženosti, ale když Jeho sen skončil, mĕl pocit, jako kdyby ztratil vzácný drahokam.

Text 39: Śrī Caitanya Mahāprabhu tak zpíval a tančil, neustále pohroužený v blaženosti transcendentálního šílenství. Tĕlesné potřeby, jako je jedení a koupání, vykonával jen ze zvyku.

Text 40: V noci Pán Caitanya vyjevoval extatické pocity své mysli Svarūpovi Dāmodarovi a Rāmānandovi Rāyovi.

Text 41: Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Moje mysl nejdříve nĕjakým způsobem získala poklad Kṛṣṇy, ale zase Ho ztratila. Ze zoufalství se proto vzdala Mého tĕla i domova a přijala náboženské zásady kāpālika-yogīho. Potom i s Mými smysly jakožto svými žáky odešla do Vrindávanu.“

Text 42: Śrī Caitanya Mahāprabhu ztratil získaný drahokam a při vzpomínkách na jeho vlastnosti Ho přemohl nářek. Potom chytil Rāmānandu Rāye a Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho kolem krku a křičel: „Bĕda, kde je Můj Pán Hari? Kde je Hari?“ Nakonec zneklidnĕl a přestal se zcela ovládat.

Text 43: „Moji drazí přátelé,“ řekl, „poslouchejte prosím o Kṛṣṇovĕ sladkosti. Moje mysl se z velké touhy po této sladkosti vzdala všech společenských i védských náboženských zásad a stala se žebrákem jako nĕjaký mystický yogī.“

Text 44: „Kruh Kṛṣṇovy rāsa-līly, vyrobený Śukadevou Gosvāmīm, tím nejpříznivĕjším řemeslníkem, je čistý jako náušnice z lastury. Yogī Mé mysli tuto náušnici nosí v uchu. Z dýnĕ vyřezal nádobu Mých nadĕjí a ranec Mých očekávání si povĕsil na rameno.“

Text 45: „Yogī Mé mysli nosí na svém špinavém tĕle, pokrytém prachem a popelem, roztrhanou pokrývku úzkosti. Jeho jediná slova jsou ,Bĕda! Kṛṣṇa!̀ Nosí dvanáct náramků trápení a na hlavĕ turban chtivosti. Protože nic nejí, je velmi hubený.“

Text 46: „Tento velký yogī Mé mysli neustále studuje poezii a rozhovory o vrindávanských zábavách Pána Kṛṣṇy. Velcí svatí yogī jako Vyāsadeva a Śukadeva Gosvāmī popsali ve Śrīmad-Bhāgavatamu a dalších písmech Pána Kṛṣṇu jako Nadduši, nedotčenou jakýmkoliv hmotným znečištĕním.“

Text 47: „Mystický yogī Mé mysli přijal jméno Mahābāula a z Mých deseti smyslů si udĕlal žáky. Má mysl tak opustila domov Mého tĕla i velký poklad hmotného požitku a odešla do Vrindávanu.“

Text 48: „Ve Vrindávanu chodí se svými žáky od domu k domu a žebrá. Žebrá od pohyblivých i nehybných obyvatel – lidí, stromů i popínavých rostlin. Žije tak z ovoce, kořínků a listí.“

Text 49: „Gopī z Vradžabhúmi si neustále vychutnávají nektar Kṛṣṇových vlastností, Jeho krásy, sladkosti, vůnĕ, zvuku Jeho flétny a doteků Jeho tĕla. Pĕt poznávacích smyslů, které jsou žáky Mé mysli, shromažďuje od gopī zbytky tohoto nektaru, nosí je yogīmu Mé mysli a samy se udržují při životĕ jedením tĕchto zbytků.“

Text 50: „V jedné opuštĕné zahradĕ si Kṛṣṇa užívá svých zábav a v rohu jednoho altánu v této zahradĕ praktikuje yogī Mé mysli společnĕ se svými žáky mystickou yogu. A protože chce tento yogī přímo vidĕt Kṛṣṇu, zůstává celou noc vzhůru a medituje o Kṛṣṇovi, který je Nadduší, neznečištĕnou třemi kvalitami přírody.“

Text 51: „Když Moje mysl ztratila Kṛṣṇovu společnost a již Ho nevidĕla, byla sklíčená a začala s mystickou yogou. V prázdnotĕ odloučení od Kṛṣṇy prožívala deset transcendentálních promĕn. Rozrušená tĕmito promĕnami utekla a zanechala Mé tĕlo, které bylo jejím obydlím, prázdné. Tak jsem v naprostém transu.“

Text 52: Gopī v odloučení od Kṛṣṇy prožívaly deset druhů tĕlesných promĕn, a stejné příznaky se objevily na tĕle Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Text 53: „Úzkost, bdĕní, mentální neklid, vyzáblost, nečistota, bláznivá mluva, churavost, šílenství, iluze a smrt je deset tĕlesných promĕn způsobených odloučením od Kṛṣṇy.“

Text 54: Śrī Caitanya Mahāprabhu byl dnem i nocí popletený tĕmito deseti extatickými stavy. Kdykoliv se tyto příznaky objevily, Jeho mysl zneklidnĕla.

Text 55: Po tĕchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu zmlkl a Rāmānanda Rāya začal recitovat různé verše.

Text 56: Rāmānanda Rāya recitoval verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī zpíval o Kṛṣṇových zábavách, a tak přivedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua k vnĕjšímu vĕdomí.

Text 57: Po takto strávené polovinĕ noci Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī uložili Śrī Caitanyu Mahāprabhua na Jeho lůžko ve vnitřní místnosti.

Text 58: Rāmānanda Rāya se poté vrátil domů a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī si s Govindou lehli přede dveře místnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Text 59: Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal celou noc vzhůru a velmi hlasitĕ zpíval Hare Kṛṣṇa mantru.

Text 60: V jednu chvíli však Svarūpa Dāmodara již Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpívat neslyšel. Vstoupil tedy do Jeho pokoje a zjistil, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je pryč, i když byly zamčené všechny troje dveře.

Text 61: Jakmile oddaní zjistili, že Pán není ve své místnosti, přepadla je nesmírná úzkost. Se zažehnutou pochodní Ho tedy hledali všude okolo.

Text 62: Po nĕjaké dobĕ hledání našli Śrī Caitanyu Mahāprabhua ležet v jednom rohu na severní stranĕ brány Simha-dvára.

Text 63: Nejdříve mĕli oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm velkou radost, že Ho vidí, ale když zjistili, v jakém je stavu, zmocnila se jich zase velká úzkost.

Text 64: Śrī Caitanya Mahāprabhu tam ležel v bezvĕdomí a Jeho tĕlo se prodloužilo na pĕt až šest loktů. V nosních dírkách Mu neproudil dech.

Text 65-66: Každá z Jeho paží a nohou byla tři lokty dlouhá a oddĕlené klouby spojovala pouze kůže. Pánova tĕlesná teplota, naznačující přítomnost života, byla velmi nízká. Všechny Jeho klouby v pažích, nohou, krku a pase byly minimálnĕ patnáct centimetrů od sebe.

Text 67: Zdálo se, že Jeho oddĕlené klouby pokrývala jen kůže. Při pohledu na to, v jakém je Pán stavu, byli všichni oddaní velmi nešťastní.

Text 68: Oddaní témĕř zemřeli, když vidĕli Śrī Caitanyu Mahāprabhua s ústy plnými slin a pĕny a s očima v sloup.

Text 69: Svarūpa Dāmodara Gosvāmī poté začal se všemi ostatními oddanými hlasitĕ opakovat svaté jméno Kṛṣṇy Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi do ucha.

Text 70: Po dlouhé dobĕ opakování svaté jméno Kṛṣṇy vstoupilo Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi do srdce, a On najednou vstal a hlasitĕ vykřikl „Haribol!“

Text 71: Jakmile se Pán probral k vnĕjšímu vĕdomí, všechny Jeho klouby se znovu spojily a celé Jeho tĕlo se vrátilo do původního stavu.

Text 72: Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī tyto zábavy obšírnĕ popsal ve své knize Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa.

Text 73: „V domĕ Kāśīho Miśry byl nĕkdy Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi zarmoucený z pocitů odloučení od Kṛṣṇy. Klouby na Jeho transcendentálním tĕle se uvolnily a paže i nohy se protáhly. Pán se válel po zemi a zalykajícím se hlasem plným lítosti nešťastnĕ vykřikoval a naříkal. Když se obraz Śrī Caitanyi Mahāprabhua v tomto stavu probouzí v mém srdci, přivádí mĕ to k šílenství.“

Text 74: Śrī Caitanya Mahāprabhu se divil, co dĕlá u Simha-dváry, a zeptal se Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho: „Kde to jsem? Co tady dĕlám?“

Text 75: Svarūpa Dāmodara řekl: „Můj drahý Pane, prosím vstaň. Pojďme k Tobĕ domů, tam Ti řeknu o všem, co se stalo.“

Text 76: Oddaní odvedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua zpátky domů a cestou Ho podpírali. Poté Mu všichni společnĕ popsali, co se stalo.

Text 77: Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu poslouchal vyprávĕní o tom, v jakém stavu ležel u Simha-dváry, velmi se tomu divil. Řekl: „Na nic z toho si nevzpomínám.“

Text 78: „Vše, na co si vzpomínám, je, že jsem vidĕl Mého Kṛṣṇu, ale jen na okamžik. Objevil se přede Mnou a potom hned zmizel jako blesk.“

Text 79: V tu chvíli všichni uslyšeli zvuk lastury z Jagannāthova chrámu. Śrī Caitanya Mahāprabhu se okamžitĕ vykoupal a šel zhlédnout Pána Jagannātha.

Text 80: Takto jsem popsal neobyčejné tĕlesné promĕny Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když o nich lidé slyší, nestačí se divit.

Text 81: Takové tĕlesné promĕny nikdo nikde nevidĕl, ani o nich nikdo nečetl ve zjevených písmech. Svrchovaný sannyāsī Śrī Caitanya Mahāprabhu však tyto extatické příznaky projevil.

Text 82: Tyto extatické příznaky nejsou popsané v śāstrāch a pro obyčejné lidi jsou nepředstavitelné. Proto na nĕ lidé obvykle nevĕří.

Text 83: Raghunātha dāsa Gosvāmī žil se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem neustále a já píši jen to, co jsem slyšel od nĕho. I když obyčejní lidé tĕmto zábavám nevĕří, já jim naprosto vĕřím.

Text 84: Jednoho dne se šel Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupat do moře, a vtom spatřil písečnou dunu zvanou Čatak-parvat.

Text 85: Śrī Caitanya Mahāprabhu si tuto dunu spletl s kopcem Góvardhanem a rozbĕhl se k ní.

Text 86: „(Pán Caitanya řekl:) ,Tento kopec Góvardhan je nejlepší ze všech oddaných! Ó mé přítelkynĕ, tento kopec dává Kṛṣṇovi, Balarāmovi i Jejich telátkům, kravám a kamarádům vše, co potřebují – pitnou vodu, mĕkkou trávu, jeskynĕ, ovoce, kvĕty a zeleninu. Tak tento kopec vzdává Pánovi úctu. A protože se ho dotýkají lotosové nohy Kṛṣṇy a Balarāmy, vypadá velmi blaženĕ.̀  “

Text 87: Śrī Caitanya Mahāprabhu recitoval tento verš a rychlostí vĕtru se hnal k písečné dunĕ. Govinda utíkal za Ním, ale nedokázal Ho dohonit.

Text 88: Nejdřív jeden oddaný nahlas vykřikl, a když se pak všichni ostatní oddaní zvedli a rozebĕhli se za Pánem, rozpoutala se vřava.

Text 89: Nĕkterými z oddaných, kteří se za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem rozbĕhli, byli Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Jagadānanda Paṇḍita, Gadādhara Paṇḍita, Rāmāi, Nandāi a Śaṅkara Paṇḍita.

Text 90: Na pláž se vydali i Paramānanda Purī a Brahmānanda Bhāratī a chromý Bhagavān Ācārya šel velmi pomalu za nimi.

Text 91: Śrī Caitanya Mahāprabhu bĕžel rychlostí vĕtru, ale najednou v extázi ztuhl a ztratil veškerou sílu pokračovat v cestĕ.

Text 92: Z každého póru na tĕle se Mu udĕlaly pupínky a Jeho zježené chlupy připomínaly kadambové kvĕty.

Text 93: Z každého póru na tĕle Mu neustále vytékala krev s potem a nebyl schopný říci ani slovo; z hrdla Mu vycházel jen klokotavý zvuk.

Text 94: Pánovy oči se plnily a přetékaly nekonečným množstvím slz, jako když se Ganga a Jamuna vlévají do moře.

Text 95: Celé Jeho tĕlo zbledlo, až mĕl barvu bílé lastury, a tehdy se začal třást jako vlny na oceánu.

Text 96: Śrī Caitanya Mahāprabhu se takto třásl a pak upadl na zem. V tu chvíli k Nĕmu přibĕhl Govinda.

Text 97: Govinda Pánovo celé tĕlo pokropil vodou z nádoby karaṅga. Potom vzal Pánův svrchní odĕv a začal Ho s ním ovívat.

Text 98: Na místo dorazil Svarūpa Dāmodara Gosvāmī s ostatními oddanými, a když vidĕli, v jakém stavu je Śrī Caitanya Mahāprabhu, dali se do pláče.

Text 99: Na Pánovĕ tĕle bylo možné sledovat všech osm druhů transcendentálních promĕn. Všichni oddaní žasli při té podívané.

Text 100: Oddaní hlasitĕ zpívali Hare Kṛṣṇa mantru v blízkosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua a omývali Jeho tĕlo studenou vodou.

Text 101: Poté, co takto dlouhou dobu zpívali, se Śrī Caitanya Mahāprabhu najednou postavil a vykřikl „Haribol!“

Text 102: Jakmile se Śrī Caitanya Mahāprabhu zvedl, všichni vaiṣṇavové s velkou radostí hlasitĕ zpívali „Hari, Hari!“ Tento příznivý zvuk se nesl na všechny svĕtové strany.

Text 103: Śrī Caitanya Mahāprabhu udivenĕ vstal a rozhlížel se, jako kdyby nĕco hledal, ale nikde to nevidĕl.

Text 104: Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil všechny vaiṣṇavy, částečnĕ se vrátil k vnĕjšímu vĕdomí a promluvil ke Svarūpovi Dāmodarovi.

Text 105: Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kdo Mĕ sem z Góvardhanu přivedl? Vidĕl jsem zábavy Pána Kṛṣṇy, ale teď je nevidím.“

Text 106: „Dnes jsem odsud odešel ke Góvardhanu zjistit, jestli tam Kṛṣṇa pase své krávy.“

Text 107: „Vidĕl jsem, jak Pán Kṛṣṇa vystoupil na kopec Góvardhan a hrál na flétnu, ze všech stran obklopený pasoucími se krávami.“

Text 108: „Śrīmatī Rādhārāṇī uslyšela melodii Kṛṣṇovy flétny a přišla tam v doprovodu všech svých přítelkyň gopī, aby se s Ním setkala. Všechny byly velmi hezky oblečené.“

Text 109: „Když Kṛṣṇa se Śrīmatī Rādhārāṇī vstoupili do jeskynĕ, ostatní gopī Mne požádaly, abych natrhal nĕjaké kvĕtiny.“

Text 110: „A právĕ v tu chvíli jste vy všichni začali dĕlat rámus a přivedli jste Mĕ odtamtud sem.“

Text 111: „Proč jste Mĕ sem přivedli a způsobili Mi tak zbytečnou bolest? Mĕl jsem možnost vidĕt Kṛṣṇovy zábavy, ale nakonec jsem je nevidĕl.“

Text 112: Po tĕchto slovech se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozplakal. Když oddaní vidĕli Pána v tomto stavu, rozplakali se také.

Text 113: Tehdy tam dorazili Paramānanda Purī s Brahmānandou Bhāratīm. Když je Śrī Caitanya Mahāprabhu vidĕl, začal být ponĕkud uctivý.

Text 114: Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátil k úplnému vnĕjšímu vĕdomí a okamžitĕ jim přednesl modlitby. Tito dva starší urození muži poté Pána s láskyplnou náklonností objali.

Text 115: Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Purīmu Gosvāmīmu a Brahmānandovi Bhāratīmu: „Proč jste sem vy dva přišli z takové dálky?“

Text 116: Śrī Caitanya Mahāprabhu se trochu zastydĕl, když to slyšel. Poté se šel se všemi oddanými vykoupat do moře.

Text 117: Po koupeli v moři se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil s oddanými do svého sídla, kde všichni poobĕdvali zbytky jídla obĕtovaného Pánu Jagannāthovi.

Text 118: Takto jsem popsal transcendentální extatické emoce Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ani Pán Brahmā nedokáže popsat jejich vliv.

Text 119: Tuto zábavu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kdy bĕžel k písečné dunĕ zvané Čatak-parvat, názornĕ popsal Raghunātha dāsa Gosvāmī ve své knize Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa.

Text 120: „Nedaleko Džagannáth Purí je velká písečná duna zvaná Čatak-parvat. Když ji Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil, řekl: ,Ó, musím jít do Vradži zhlédnout kopec Góvardhan!̀ Potom se k ní rozbĕhl jako šílený a všichni vaiṣṇavové bĕželi za Ním. Tento výjev se probouzí v mém srdci a přivádí mĕ k šílenství.“

Text 121: Kdo by dokázal všechny tyto neobyčejné zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua správnĕ popsat? To vše je jen Jeho hra.

Text 122: V krátkosti jsem je vylíčil, abych naznačil povahu Jeho transcendentálních zábav. Nicménĕ každý, kdo to poslouchá, nepochybnĕ získá útočištĕ u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Text 123: Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

« Previous Next »