No edit permissions for Čeština

KAPITOLA PRVNÍ

Degradované dynastie Kali-yugy

Dvanáctý zpĕv Śrīmad-Bhāgavatamu začíná tím, že Śrīla Śukadeva Gosvāmī předpovídá krále, kteří budou vládnout zemi ve vĕku Kali. V další kapitole vyjmenovává početné nedostatky tohoto vĕku a poté bohynĕ vládnoucí planetĕ zemi sarkasticky spílá pošetilým příslušníkům královského stavu, kteří se ji neustále snaží pokořit. Śukadeva Gosvāmī dále vysvĕtluje čtyři druhy hmotného zničení a nakonec dává Mahārājovi Parīkṣitovi závĕrečné pokyny. Poté je král Parīkṣit uštknut létajícím hadem Takṣakou a opouští tento svĕt. Sūta Gosvāmī své vyprávĕní Śrīmad-Bhāgavatamu svĕtcům v lese Naimiṣāraṇya uzavírá výčtem učitelů různých odvĕtví Véd a Purāṇ, vyprávĕním zbožné historie Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho, opĕvováním Nejvyššího Pána v Jeho vesmírné podobĕ a v Jeho expanzi jako slunečního boha, shrnutím témat probíraných v tomto písmu a závĕrečným žehnáním a modlitbami.

První kapitola tohoto zpĕvu krátce vyjmenovává budoucí krále Magadhské dynastie a to jak vlivem vĕku Kali zdegradovali. V rodinné linii Pūrua v dynastii boha slunce vládlo dvacet králů počínaje Uparicarou Vasuem a konče Purañjayou. Po Purañjayovi bude tato dynastie zkažena. Po Purañjayovi bude následovat pĕt králů známých jako Pradyotanové. Ty budou následovat Śiśunāgové, Mauryové, Śuṅgové, Kāṇvové, třicet králů národa Andhra, sedm Ābhīrů, deset Gardabhīů, šestnáct Kaṅků, osm Yavanů, čtrnáct Turuṣků, deset Guruṇḍů, jedenáct Maulů, pĕt Kilakilů a třináct Bāhliků. Poté bude různým oblastem panovat zároveň sedm králů Andhra, sedm Kauśalů, králové z Vidūry a Niṣadhové. Po nich připadne vláda nad zemĕmi Magadhy a dalšími králům, jež nejsou lepší než śūdrové a mlecchové a jsou naprosto pohrouženi v bezbožnosti.

SLOKA 1-2: Śukadeva Gosvāmī řekl: Posledním králem zmínĕným v našem předchozím výčtu budoucích králů Māgadhské dynastie byl Purañjaya, jenž se narodí jako potomek Bṛhadrathy. Purañjayu zabije jeho ministr Śunaka, který na trůn dosadí svého syna Pradyotu. Pradyotovým synem bude Pālaka, jeho synem bude Viśākhayūpa a jeho synem bude Rājaka.

SLOKA 3: Synem Rājaky bude Nandivardhana, čímž bude mít Pradyotanova dynastie pĕt králů, kteří si budou užívat zemĕ 138 let.

SLOKA 4: Nandivardhana bude mít syna Śiśunāgu a jeho syn bude znám jako Kākavarṇa. Synem Kākavarṇy bude Kṣemadharmā a jeho synem bude Kṣetrajña.

SLOKA 5: Synem Kṣetrajñi bude Vidhisāra a jeho synem bude Ajātaśatru. Ajātaśatru bude mít syna jménem Darbhaka a jeho synem bude Ajaya.

SLOKA 6-8: Ajaya bude otcem druhého Nandivardhany, jehož synem bude Mahānandi. Ó nejlepší z Kuruovců, tĕchto deset králů dynastie Śiśunāga bude ve vĕku Kali vládnout zemi celkem 360 let. Můj milý Parīkṣite, král Mahānandi počne v lůnĕ ženy ze třídy śūdrů velmi mocného syna, který bude znám jako Nanda a bude vládnout miliónům vojáků a neuvĕřitelnému bohatství. Mezi kṣatriyi způsobí chaos a od té doby budou prakticky všichni králové bezbožní śūdrové.

SLOKA 9: Tento vládce Mahāpadmy, král Nanda, bude celé zemi vládnout jako druhý Paraśurāma a nikdo se nepostaví jeho autoritĕ.

SLOKA 10: Bude mít osm synů v čele se Sumālyou, kteří budou jako mocní králové vládnout zemi sto let.

SLOKA 11: Jistý brāhmaṇa [Cāṇakya] zradí důvĕru krále Nandy i jeho osmi synů a zničí jejich dynastii. V jejich nepřítomnosti budou svĕtu vládnout Mauryové a vĕk Kali bude pokračovat dál.

SLOKA 12: Tento brāhmaṇa dosadí na trůn Candraguptu, jehož syn se bude jmenovat Vārisāra. Vārisārův syn bude Aśokavardhana.

SLOKA 13: Po Aśokavardhanovi přijde Suyaśā, jehož synem bude Saṅgata. Jeho synem bude Śāliśūka, Śāliśūkovým synem bude Somaśarmā a Somaśarmovým synem bude Śatadhanvā. Jeho syn bude známý jako Bṛhadratha.

SLOKA 14: Ó nejlepší z Kuruovců, tĕchto deset mauryovských králů bude vládnout zemi po 137 let Kali-yugy.

SLOKA 15-17: Můj milý králi Parīkṣite, dalším králem bude Agnimitra a poté Sujyeṣṭha. Po Sujyeṣṭhovi přijde Vasumitra, Bhadraka a Bhadrakův syn Pulinda. Potom bude vládnout Pulindův syn jménem Ghoṣa a po nĕm Vajramitra, Bhāgavata a Devabhūti. Takto bude, ó nejpřednĕjší z Kuruovců, více než sto let vládnout zemi deset králů dynastie Śuṅga. Poté se zemĕ dostane pod vládu králů z dynastie Kāṇva, kteří budou vykazovat velmi málo dobrých vlastností.

SLOKA 18: Vasudeva, inteligentní ministr z rodu Kāṇvů, zabije posledního krále Śuṅgů, chtivého chlípníka Devabhūtiho a sám se ujme vlády.

SLOKA 19: Synem Vasudevy bude Bhūmitra a jeho synem bude Nārāyaṇa. Tito králové dynastie Kāṇva budou vládnout zemi dalších 345 let Kali-yugy.

SLOKA 20: Poslední z Kāṇvů, Suśarmā, bude zavraždĕn svým vlastním služebníkem Balīm, śūdrou nízkého původu z rodu Andhrů. Tento nanejvýš pokleslý Mahārāja Balī bude potom po nĕjakou dobu vládnout zemi.

SLOKA 21-26: Dalším vládcem zemĕ se stane Balīho bratr jménem Kṛṣṇa. Jeho synem bude Śāntakarṇa a jeho synem bude Paurṇamāsa. Synem Paurṇamāsy bude Lambodara, který bude otcem Mahārāje Cibilaky. Po Cibilakovi přijde Meghasvāti, jehož synem bude Aṭamāna. Synem Aṭamāny bude Aniṣṭakarmā. Jeho synem bude Hāleya, jehož synem bude Talaka. Synem Talaky bude Purīṣabhīru a po nĕm se stane králem Sunandana. Po Sunandanovi bude následovat Cakora a osm Bahuů, z nichž bude velkým podrobitelem nepřátel Śivasvāti. Synem Śivasvātiho bude Gomatī a jeho synem bude Purīmān, který bude mít syna Medaśiru. Jeho synem bude Śivaskanda a jeho synem Yajñaśrī. Synem Yajñaśrīho bude Vijaya, který bude mít dva syny, Candravijñu a Lomadhiho. Tĕchto třicet králů bude, ó oblíbený synu Kuruovců, požívat svrchované vlády nad zemí celkem 456 let.

SLOKA 27: Potom bude následovat sedm králů rodu Ābhīrů z mĕsta Avabhṛti a po nich deset Gardabhīů. Po nich bude vládnout šestnáct Kaṅků a tito králové budou známi svou nezmĕrnou chamtivostí.

SLOKA 28: Poté se chopí moci osm Yavanů, po nich čtrnáct Turuṣků, deset Guruṇḍů a jedenáct králů dynastie Maula.

SLOKA 29-31: Tito Ābhīrové, Gardabhīové a Kaṅkové budou vládnout zemi 1 099 let a Maulové 300 let. Poté, co všichni vymřou, se ve mĕstĕ Kilakilā objeví dynastie složená z králů Bhūtanandy, Vaṅgiriho, Śiśunandiho, Śiśunandiho bratra Yaśonandiho a Pravīraky. Tito králové z Kilakily budou vládnout celkem 106 let.

SLOKA 32-33: Kilakily bude následovat jejich třináct synů Bāhliků a po nich bude zároveň v různých částech svĕta vládnout král Puṣpamitra, jeho syn Durmitra, sedm Andhrů, sedm Kauśalů a králové z provincií Vidūra and Niṣadha.

SLOKA 34: Poté se objeví král Māgadhů jménem Viśvasphūrji, který bude jako druhý Purañjaya. Z příslušníků všech civilizovaných tříd udĕlá nízké necivilizované lidi stejné kategorie jako jsou Pulindové, Yaduové a Madrakové.

SLOKA 35: Pošetilý král Viśvasphūrji bude udržovat všechny obyvatele v bezbožnosti a svou moc použije k tomu, aby zcela rozložil kṣatriyský stav. Ze svého hlavního mĕsta Padmavatī bude vládnout území rozprostírajícímu se od pramene Gaṅgy po Prayāg.

SLOKA 36: Brāhmaṇi z provincií jako je Śaurāṣṭra, Avantī, Ābhīra, Śūra, Arbuda a Mālava tehdy zapomenou na všechny své usmĕrňující zásady a příslušníci královského stavu v této oblasti nebudou o nic lepší než śūdrové.

SLOKA 37: Území podél řeky Sindhu a okresy Candrabhāgā, Kauntī a Kāśmīra budou ovládány śūdry, pokleslými brāhmaṇy a pojídači masa. Protože se vzdají cesty védské civilizace, ztratí veškerou duchovní sílu.

SLOKA 38: Mnoho takových necivilizovaných králů bude vládnout zároveň, ó králi Parīkṣite. Všichni budou lakomí, dĕsivých povah a oddaní bezbožnosti a falešnosti.

SLOKA 39-40: Tito barbarové přestrojení za krále budou požírat obyvatele, vraždit nevinné ženy, dĕti, krávy a brāhmaṇy a prahnout po ženách a majetku jiných mužů. Budou mít nevyzpytatelné nálady, slabý charakter a krátké životy. Jelikož nebudou očištĕní védskými obřady a následováním usmĕrňujících zásad, budou zcela zahaleni kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti.

SLOKA 41: Lidé, kterým budou vládnout tito králové nízké třídy, budou napodobovat jejich charakter, chování a řeč. Budou sužováni svými vůdci a sami sebou a tak je stihne zkáza.

Next »