No edit permissions for Bulgarian

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА

Предано служене

ТЕКСТ 1: Арджуна попита: Кои са по-съвършени – тези, които винаги ти служат с преданост, или тези, които почитат непроявения, безличностен Брахман?

ТЕКСТ 2: Върховният Бог каза: Тези, които съсредоточават ума си върху личностната ми форма и винаги ме обожават със силна, трансцендентална вяра, Аз приемам за най-съвършени.

ТЕКСТОВЕ 3 – 4: Тези, които почитат непроявения, недостъпния за сетивата, неопределимия, всепроникващия, невъобразимия, неизменния, постоянния и неподвижния – безличностния аспект на Абсолютната Истина, като владеят сетивата си, отнасят се еднакво към всички и се грижат за благото на другите, те най-накрая също ме достигат.

ТЕКСТ 5: За тези, чиито умове са привързани към непроявения, безличностен аспект на Върховния, прогресът е свързан с множество проблеми. Напредъкът по този път е винаги труден за въплътените.

ТЕКСТОВЕ 6 – 7: О, сине на Птх, Аз незабавно спасявам от океана на раждането и смъртта тези, които ме обожават, посвещавайки дейностите си на мен, неотклонно ми служат с преданост и винаги ме помнят, съсредоточили ума си в мен.

ТЕКСТ 8: Съсредоточи ума си единствено върху мен, Върховната Личност, и използвай цялата си интелигентност за мен. Така несъмнено ще живееш винаги в мен.

ТЕКСТ 9: Мой скъпи Арджуна, о, завоевателю на богатства, ако не можеш да установиш неотклонно ума си върху мен, тогава следвай регулиращите принципи на бхакти йога. По този начин ще развиеш желание да ме достигнеш.

ТЕКСТ 10: Ако не можеш да следваш правилата на бхакти йога, тогава просто се опитай да работиш за мен, защото, като ми посветиш труда си, ще постигнеш съвършенство.

ТЕКСТ 11: Ако обаче си неспособен да работиш с това съзнание за мен, опитай се да се откажеш от плодовете на труда си и потърси удовлетворение в себето.

ТЕКСТ 12: Ако не можеш да приемеш тази практика, тогава се заеми с развиване на знание. По-добра от знанието е медитацията, а по-добър от медитацията е отказът от плодовете на дейността, защото чрез този отказ постигаш душевно спокойствие.

ТЕКСТОВЕ 13 – 14: Този, който не завижда и е приятел на всички същества, не се мисли за собственик, освободен е от фалшиво его, еднакво приема щастие и нещастие; търпелив е, винаги удовлетворен и себевладеещ се; който решително се посвещава на предано служене, с ум и интелигентност, установени върху мен – този мой предан ми е много скъп.

ТЕКСТ 15: Този, който не безпокои никого и не е обезпокояван от никого; който остава уравновесен в щастие и нещастие, страх и тревога, ми е много скъп.

ТЕКСТ 16: Мой предан, независим от обстоятелствата, чист и опитен, безпристрастен, неподвластен на страдания и стремеж към резултати – той ми е много скъп.

ТЕКСТ 17: Този, който не ликува и не скърби, не се оплаква и не копнее, отказва се и от благоприятните, и от неблагоприятните неща – такъв предан ми е много скъп.

ТЕКСТОВЕ 18 – 19: Той се отнася еднакво към приятели и врагове, остава уравновесен в чест и безчестие, зной и студ, щастие и нещастие, слава и позор, свободен е от замърсяващо общуване и е винаги мълчалив и удовлетворен, не се грижи да си осигури жилище, твърдо установен е в знание и е посветен на предано служене – такъв човек ми е много скъп.

ТЕКСТ 20: Тези, които изцяло посветени следват с вяра вечния път на преданото служене и Аз съм висшата им цел – са ми много, много скъпи.

« Previous Next »