No edit permissions for मराठी

भगवद्गीता - जशी आहे तशी

पार्श्वभूमी

समर्पण

मनोगत

उपोद्घात

अध्याय पहिला: अर्जुनविषादयोग (कुरुक्षेत्रातील युद्धस्थळावर सैन्यांचे निरीक्षण)

अध्याय दुसरा: सांख्ययोग(गीतचे सार)

अध्याय तिसरा: कर्मयोग

अध्याय चौथा: ज्ञानकर्मसंन्यासयोग(दिव्य ज्ञान)

अध्याय पाचवा: कर्मसंन्यासयोग(कृष्णभावनाभावित कर्म)

अध्याय सहावा: ध्यानयोग

अध्याय सातवा: (ज्ञानविज्ञानयोग)

अध्याय आठवा: अक्षरब्रह्मयोग(भगवत्प्राप्ती)

अध्याय नववा: राजविद्या राजगृह्ययोग(परमगोपनीय ज्ञान)

अध्याय दहावा: विभूतियोग

अध्याय अकरावा: विश्वरूपदर्शनयोग(विश्वरूप)

अध्याय बारावा: भक्तियोग(श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा)

अध्याय तेरावा: क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग(प्रकृती, पुरुष आणि चेतना)

अध्याय चौदावा: गुणत्रयविभागयोग(त्रिगुणमयी माया)

अध्याय पंधरावा: पुरुषोत्तम योग(परमपुरुषाचा योग)

अध्याय सोळावा: दैवासुरसंपद्‌कविभागयोग(दैवी आणि आसुरी स्वभाव)

अध्याय सतरावा: श्रद्धात्रयविभागयोग

अध्याय अठरावा: मोक्षसंन्यासयोग

A Note About the Second Edition