No edit permissions for Dansk

KAPITEL SYV

Viden om den Absolutte

TEXT 1: Guddommens Højeste Personlighed sagde: Hør nu, O Pṛthās søn, hvordan du ved at udføre yoga i fuld bevidsthed om Mig med sindet fæstnet på Mig kan forstå Mig til fulde uden nogen form for tvivl.

TEXT 2: Jeg skal nu til fulde forklare denne viden for dig, både den fænomenale og den numinøse. Når du ved dette, er der intet mere for dig at vide.

TEXT 3: Ud af mange tusinde mennesker er der måske ét, der stræber efter fuldkommenhed, og af dem, der har opnået fuldkommenhed, er der dårligt nok ét, der virkelig kender Mig.

TEXT 4: Jord, vand, ild, luft, æter, sind, intelligens og falsk ego – alt i alt udgør disse otte mine adskilte materielle energier.

TEXT 5: Ud over disse har Jeg en anden, en højere energi, der består af de levende væsener, der udnytter ressourcerne i denne lavere materielle natur, O stærkarmede Arjuna.

TEXT 6: Alle skabte væsener udspringer af disse to naturer. Vær forvisset om, at Jeg er både oprindelsen til og udslettelsen af alt, der er materielt, og alt, der er åndeligt i denne verden.

TEXT 7: O du vinder af rigdomme, der findes ingen sandhed, der er højere end Mig. Alting hviler på Mig som perler på en snor.

TEXT 8: O Kuntīs søn, Jeg er vandets smag, Solens og Månens lys og stavelsen oṁ i de vediske mantraer. Jeg er lyden i æteren og evnen i mennesket.

TEXT 9: Jeg er jordens oprindelige duft, og Jeg er ildens varme. Jeg er livet i alt, der lever, og Jeg er alle asketers askese.

TEXT 10: O Pṛthās søn, du må forstå, at Jeg er det oprindelige frø til alt, som er, de intelligentes intelligens og magten hos alle magtfulde mennesker.

TEXT 11: Jeg er styrken hos de stærke, der er fri for lidenskab og begær. Jeg er sexliv, der ikke strider imod religiøse principper, O Bhārata-slægtens herre [Arjuna].

TEXT 12: Du må forstå, at alle eksistenstilstande, uanset om de er i godhed, lidenskab eller uvidenhed, manifesteres af Min energi. Jeg er på en måde alting, men Jeg er uafhængig. Jeg er ikke underlagt den materielle naturs kvaliteter, for de er tværtimod indeholdt i Mig.

TEXT 13: Fordi hele verden vildledes af naturens tre kvaliteter [godhed, lidenskab og uvidenhed], kender verden ikke Mig, der er hævet over kvaliteterne og er uudtømmelig.

TEXT 14: Denne Min guddommelige energi, der består af den materielle naturs tre kvaliteter, er vanskelig at gøre sig fri af. Men de, der har overgivet sig til Mig, kan let sætte sig ud over den.

TEXT 15: De skurke, der er groft tåbelige, som er de laveste blandt mennesker, hvis viden er stjålet af illusion, og som deler dæmonernes ateistiske natur, overgiver sig ikke til Mig.

TEXT 16: O du Bharata-slægtens bedste, fire slags fromme mennesker begynder at yde Mig hengiven tjeneste: Den, der lider, den, der begærer rigdom, den nysgerrige og den, der søger efter viden om det Absolutte.

TEXT 17: Af disse er den, der har fuldstændig viden og altid er engageret i ren hengiven tjeneste, den bedste. For Jeg er ham meget kær, og han er også Mig kær.

TEXT 18: Alle disse hengivne er utvivlsomt store sjæle, men den, der er fast forankret i kundskab om Mig, betragter Jeg nøjagtigt som Mit eget selv. Ved at være engageret i Min transcendentale tjeneste vil han med sikkerhed komme til Mig, det højeste og mest fuldendte mål.

TEXT 19: Efter mange, mange liv overgiver den, der besidder virkelig kundskab, sig til Mig, for han ved, at Jeg er alle årsagers årsag og alt, som er. En sådan stor sjæl er meget sjælden.

TEXT 20: De, hvis intelligens er blevet stjålet af materielle ønsker, overgiver sig til halvguder og tilbeder dem ifølge de særlige regler og forskrifter, der stemmer overens med deres egne naturer.

TEXT 21: Jeg befinder Mig i hjertet på alle som Oversjælen. Så snart en person ønsker at tilbede en halvgud, gør Jeg ham stærk i troen, så han kan hengive sig til den pågældende guddom.

TEXT 22: Efter at være blevet udstyret med en sådan tro bestræber han sig på at tilbede en bestemt halvgud og får opfyldt sine ønsker. Men i virkeligheden er det kun Mig, der skænker disse velsignelser.

TEXT 23: Mennesker med ringe intelligens dyrker halvguderne, og deres frugter er begrænsede og midlertidige. De, der tilbeder halvguderne, kommer til halvgudernes planeter, men Mine hengivne kommer til sidst til Min højeste planet.

TEXT 24: Uintelligente mennesker, der ikke forstår Mig fuldstændigt, tror, at Jeg, Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, før var upersonlig og nu har antaget denne personlighed. På grund af deres ringe viden kender de ikke Min højere natur, der er uforgængelig og suveræn.

TEXT 25: Jeg viser Mig aldrig for de tåbelige og uintelligente. For dem er Jeg dækket af Min indre energi, og derfor ved de ikke, at Jeg er ufødt og ufejlbarlig.

TEXT 26: O Arjuna, som Guddommens Højeste Personlighed kender Jeg til alt, der er sket i fortiden, alt, der sker lige nu, og alt, der vil ske i fremtiden. Jeg kender også alle levende væsener, men Mig er der ingen, der kender.

TEXT 27: O Bharatas efterkommer, O du fjendens betvinger, fordi de forvildes af begæret og hadets dualiteter, fødes alle levende væsener ind i illusion.

TEXT 28: Personer, der har handlet fromt i tidligere liv og dette liv, og hvis syndige handlinger helt er ophørt, befries fra illusionens dualiteter, og de engagerer sig i Min tjeneste med beslutsomhed.

TEXT 29: Intelligente personer, der stræber efter befrielse fra alderdom og død, søger tilflugt hos Mig i hengiven tjeneste. De er faktisk Brahman, for de ved alt om transcendentale aktiviteter.

TEXT 30: De, der er i fuld bevidsthed om Mig, og som kender Mig, den Højeste Herre, som det styrende princip bag den materielle manifestation, bag halvguderne og bag alle offerhandlinger, kan forstå og kende Mig, Guddommens Højeste Personlighed, endog i dødsøjeblikket.

« Previous Next »