No edit permissions for Lithuanian

DEŠIMTAS SKYRIUS

Absoliuto turtingumas

TEXT 1: Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Vėl klausyk, o tvirtaranki Arjuna. Esi Mano brangus draugas, todėl toliau kalbėsiu tavo labui ir suteiksiu tau žinias, dar vertingesnes, negu lig šiolei bylojau.

TEXT 2: Nei pusdievių pulkai, nei didieji išminčiai nežino Mano kilmės, turtų ir galybės, nes kad ir kaip žvelgsi, Aš esu pusdievių ir išminčių pradžia.

TEXT 3: Kas žino Mane kaip negimusį, bepradį, Aukščiausiąjį visų pasaulių Viešpatį, tas vienintelis iš žmonių yra nepaklydęs ir išsivaduoja iš visų nuodėmių.

TEXTS 4-5: Intelektą, žinojimą, abejonių ir iliuzijos nebuvimą, atlaidumą, teisingumą, juslių ir proto valdymą, laimę ir kančią, gimimą ir mirtį, baimę ir bebaimiškumą, prievartos atsisakymą, pusiausvyrą, pasitenkinimą, asketiškumą, labdaringumą, šlovę ir nešlovę – visas tas įvairiausias gyvųjų būtybių savybes sukūriau Aš vienas.

TEXT 6: Septynetas didžiųjų išminčių ir dar keturi didieji išminčiai prieš juos bei Manu [žmonijos protėviai] gimė iš Manęs, juos sukūrė Mano protas, o iš jų kilo gyvosios būtybės, gyvenančios įvairiose planetose.

TEXT 7: Kas iš tiesų žino Mano turtus ir mistinę galią, tas atsideda tyrai pasiaukojimo tarnystei – tuo nereikia abejoti.

TEXT 8: Aš – visų dvasinių ir materialių pasaulių pradžia. Viskas kyla iš Manęs. Išmintingieji, kurie gerai tai supranta, pasiaukojamai Man tarnauja ir garbina Mane iš visos širdies.

TEXT 9: Mano tyri bhaktai mintimis pasinėrę į Mane, visas jų gyvenimas paskirtas tarnauti Man, jie patiria didžiulį pasitenkinimą ir palaimą, nuolat šviesdami vienas kitą ir kalbėdami apie Mane.

TEXT 10: Tiems, kurie su pasiaukojimu ir meile visada Man tarnauja, Aš suteikiu supratimą, kuris atveda juos pas Mane.

TEXT 11: Norėdamas suteikti jiems ypatingą malonę, Aš, glūdėdamas jų širdyse, švytinčiu žinių žibintu išsklaidau iš neišmanymo kylančią tamsybę.

TEXTS 12-13: Arjuna tarė: Tu esi Aukščiausiasis Dievo Asmuo, galutinė buveinė, skaisčiausias, Absoliuti Tiesa. Tu – amžina, transcendentinė, pirminė asmenybė, negimęs, didžiausias. Visi didieji išminčiai, tarp jų – Nārada, Asita, Devala ir Vyāsa, patvirtina šią tiesą apie Tave, o dabar ir Tu Pats ją man skelbi.

TEXT 14: O Kṛṣṇa, viską, ką Tu bylojai, aš laikau gryniausia tiesa. Nei pusdieviai, nei demonai, o Viešpatie, negali perprasti Tavo asmenybės.

TEXT 15: Iš tiesų, tik Tu vienas per Savo vidinę galią pažįsti Save, o Aukščiausioji Asmenybe, visa ko šaltini, visų būtybių Valdove, dievų Dieve, visatos Viešpatie!

TEXT 16: Prašau, papasakok man smulkiai apie Savo dieviškąsias vertenybes, kuriomis Tu persmelki visus šiuos pasaulius.

TEXT 17: O Kṛṣṇa, o aukščiausias mistike, kaip man nuolatos mąstyti apie Tave ir kaip pažinti Tave? Kuriais iš gausybės Tavo pavidalų atsiminti Tave, o Aukščiausioji Dievo Asmenybe?

TEXT 18: O Janārdana, dar kartą išsamiai papasakok apie Savo vertenybes ir jų mistinę galią. Man nepabosta klausytis apie Tave, nes kuo daugiau išgirstu, tuo labiau trokštu Tavo žodžių nektaro.

TEXT 19: Aukščiausiasis Dievo Asmuo tarė: Gerai, Arjuna, Aš papasakosiu tau apie nuostabias Savo apraiškas, tačiau paminėsiu tik svarbiausias, nes Mano turtingumas bekraštis.

TEXT 20: O Arjuna, Aš – Supersiela, glūdinti visų gyvųjų esybių širdyse. Aš – visų būtybių pradžia, vidurys ir pabaiga.

TEXT 21: Iš Ādityų esu Viṣṇu, iš šviesulių – spindulingoji Saulė, iš Marutų Aš – Marīcis, o iš žvaigždžių esu Mėnulis.

TEXT 22: Iš Vedų Aš – Sāma Veda, iš pusdievių Aš – Indra, dangaus valdovas, iš juslių Aš – protas. Aš – gyvųjų būtybių gyvybės jėga [sąmonė].

TEXT 23: Iš Rudrų Aš – Viešpats Śiva, iš Yakṣų ir Rākṣasų – lobių valdovas [Kuvera], iš Vasų Aš – ugnis [Agnis], iš kalnų – Meru.

TEXT 24: O Arjuna, žinok, kad iš šventikų Aš esu vyriausias, Bṛhaspatis, iš karvedžių Aš – Kārtikeya, o iš vandens telkinių Aš – vandenynas.

TEXT 25: Iš didžių išminčių Aš – Bhṛgu, iš garso virpesių – transcendentinis oṁ. Iš aukų atnašavimų Aš – šventųjų vardų kartojimas [japa], o iš nejudamų kūnų – Himālayai.

TEXT 26: Iš medžių Aš – banjanas, iš išminčių tarp pusdievių – Nārada. Iš Gandharvų esu Citraratha ir iš tobulybę pasiekusių būtybių Aš – išminčius Kapila.

TEXT 27: Žinok, kad iš žirgų Aš esu Uccaiḥśravā, kuris išniro iš vandenyno, kai tas buvo plakamas, siekiant gauti nektarą. Iš kilmingųjų dramblių Aš – Airāvata, o iš žmonių Aš – karalius.

TEXT 28: Iš ginklų Aš – žaibas, tarp karvių – surabhi, iš giminės pratęsimo priežasčių Aš – Kandarpa, meilės dievas, o iš gyvačių – Vāsukis.

TEXT 29: Iš daugiagalvių Nāgų Aš – Ananta, iš vandenų gyventojų Aš – pusdievis Varuṇa. Iš išėjusių protėvių Aš – Aryamā, o iš teisingumo valdytojų esu Yama, mirties dievas.

TEXT 30: Iš demonų Daityų Aš – dievotasis Prahlāda, iš naikinančių jėgų Aš – laikas, iš žvėrių esu liūtas, o iš paukščių Aš – Garuḍa.

TEXT 31: Iš valančių jėgų Aš – vėjas, iš valdančių ginklą Aš – Rāma, iš žuvų esu ryklys, o iš tekančių upių – Ganga.

TEXT 32: Aš – visų kūrinių pradžia, pabaiga ir vidurys, o Arjuna. Iš mokslų Aš – dvasinis mokslas apie savąjį „aš“, iš logikos Aš – galutinė tiesa.

TEXT 33: Iš raidžių Aš – raidė „A“, o iš sudėtinių žodžių Aš – dvinaris. Aš esu nesibaigiantis laikas, o iš kūrėjų Aš – Brahmā.

TEXT 34: Aš – viską ryjanti mirtis, bet Aš ir kuriantis pradas viso to, kas bus. Iš moterų Aš – šlovė, sėkmė, grakšti kalba, atmintis, išmintis, pastovumas bei kantrybė.

TEXT 35: Iš Sāma Vedos himnų Aš – Bṛhat-sāma, iš poezijos posmų – Gāyatrī. Iš mėnesių Aš – Mārgaśīrṣa [lapkritis-gruodis], o iš metų laikų Aš – žydintis pavasaris.

TEXT 36: Iš suktybių Aš – azartinis lošimas, Aš – spindesys to, kas spindi, Aš – pergalė, Aš – nuotykis ir stipruolio jėga.

TEXT 37: Iš Vṛṣṇio ainių esu Vāsudeva, iš Pāṇḍavų – Arjuna. Iš išminčių Aš – Vyāsa, o iš didžių mąstytojų Aš – Uśanā.

TEXT 38: Iš savivalės numalšinimo priemonių Aš – bausmė, o iš siekiančių pergalės Aš – dorovė. Iš paslapčių Aš – tyla, iš išminčių Aš – išmintis.

TEXT 39: Maža to, o Arjuna, Aš – sėkla, pradedanti visas būtybes. Nė viena būtybė – judanti ar nejudanti – negali gyvuoti be Manęs.

TEXT 40: O galingasis priešų nugalėtojau, Mano dieviškoms apraiškoms nėra nei galo, nei krašto. Tos, apie kurias tau kalbėjau – tik maža begalinių Mano turtų ir galybės dalis.

TEXT 41: Žinok, jog visi turtingi, puikūs ir šlovingi kūriniai kyla iš vienui vienos Mano didybės kibirkštėlės.

TEXT 42: Tačiau ar būtina, Arjuna, taip nuodugniai viską žinoti? Juk viena mažyte dalele Savęs Aš persmelkiu ir palaikau visą šią visatą.

« Previous Next »