No edit permissions for Čeština

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Souhrnný popis Mahāpuruṣi

V souvislosti s uctíváním tato kapitola popisuje Mahāpuruṣu a různé expanze slunce v každém mĕsíci. Śrī Sūta Śaunakovi Ṛṣimu nejdříve vysvĕtluje hmotné objekty, skrze které lze porozumĕt hlavním končetinám, druhotným končetinám, zbraním a oblečení Pána Śrī Hariho. Poté nastiňuje proces praktické služby, kterým může smrtelná duše dosáhnout nesmrtelnosti. Śaunaka projevuje další zájem dozvĕdĕt se o expanzi Pána Hariho v podobĕ boha slunce a Sūta odpovídá, že se Pán Śrī Hari – vnitřní vládce vesmíru a jeho původní stvořitel – projevuje v podobĕ poloboha slunce. Mudrci tohoto slunečního boha popisují v mnoha rysech podle jeho různých hmotných označení. Pro udržování vesmíru Nejvyšší Pán projevuje svou energii času jako slunce a s dvanácti skupinami společníků putuje dvanácti mĕsíci počínaje mĕsícem Caitra. Ten, kdo vzpomíná na majestát Osobnosti Božství Śrī Hariho v podobĕ slunce, bude zbaven následků za své hříchy.

SLOKA 1: Śrī Śaunaka řekl: Ó Sūto, jsi nejlepším z učenců a velkým oddaným Nejvyššího Pána. Ptáme se tĕ proto nyní na konečný závĕr všech tantrických písem.

SLOKA 2-3: Přejeme ti veškeré štĕstí! Prosím vysvĕtli nám, kteří se velmi dychtíme učit, postup kriyā-yogy vykonávaný usmĕrnĕným uctíváním transcendentálního Pána, manžela bohynĕ štĕstí. Vysvĕtli prosím také, jak Pánovi oddaní vnímají Jeho končetiny, společníky, zbranĕ a ozdoby zastoupené příslušnými hmotnými projevy. Správnĕ provádĕným uctíváním Nejvyššího Pána může smrtelník dosáhnout nesmrtelnosti.

SLOKA 4: Sūta Gosvāmī řekl: Pokloním se svým duchovním mistrům a zopakuji ti popis majestátu Pána Viṣṇua uvádĕný ve Védách a tantrách velkými autoritami počínaje z lotosu zrozeným Brahmou.

SLOKA 5: Vesmírná podoba Osobnosti Božství [virāṭ] zahrnuje devĕt základních složek stvoření počínaje neprojevenou přírodou a jejich promĕny. Jakmile je tato vesmírná podoba obdařena vĕdomím, projevují se v ní tři planetární soustavy.

SLOKA 6-8: Toto je zastoupení Nejvyššího Pána jako vesmírné osoby, kde zemĕ je Jeho nohama, obloha pupkem, slunce očima, vítr nosními dírkami, polobůh plození genitáliemi, smrt konečníkem a mĕsíc Jeho myslí. Nebeské planety jsou Jeho hlavou, svĕtové strany ušima a polobozi ochraňující různé planety jsou Jeho mnohé paže. Bůh smrti je Jeho obočím, hanba spodní ret, chamtivost horní ret, zmatenost úsmĕv a mĕsíční svĕtlo zuby, zatímco stromy jsou chlupy všemocného Puruṣi a mraky Jeho vlasy.

SLOKA 9: Velikost Mahāpuruṣi lze určit zmĕřením struktury planetárních soustav v Jeho vesmírné podobĕ, tak jako lze zjistit rozmĕry obyčejné osoby tohoto svĕta zmĕřením jejích končetin.

SLOKA 10: Všemocná a nezrozená Osobnost Božství na hrudi nosí drahokam Kaustubha zastupující čistou duši a znak Śrīvatsa, který je přímým projevem šířící se záře tohoto drahokamu.

SLOKA 11-12: Jeho kvĕtinová girlanda je Jeho hmotná energie složená z různých kombinací kvalit přírody. Jeho žluté šaty jsou védské míry veršů a Jeho posvátná šňůra je slabika oṁ složená ze tří zvuků. V podobĕ svých dvou náušnic ve tvaru žraloků Pán nosí procesy sāṅkhyi a yogy a Jeho koruna udĕlující nebojácnost obyvatelům všech svĕtů je nejvyšší postavení Brahmaloky.

SLOKA 13: Ananta, jenž je Pánovým sedadlem, je neprojeveným stavem hmotné přírody a Pánův lotosový trůn je kvalita dobra obsahující náboženství a poznání.

SLOKA 14-15: Kyj, který Pán třímá, je hlavní prvek, prāṇa, zahrnující smyslovou, mentální a fyzickou sílu. Jeho vynikající lastura je voda, Jeho disk Sudarśana oheň a Jeho meč, čistý jako nebe, je éter. Jeho štít ztĕlesňuje kvalitu nevĕdomosti, Jeho luk Śārṅga čas a Jeho toulec plný šípů činné smysly.

SLOKA 16: Jeho šípy jsou smysly a Jeho vůz je aktivní, mocná mysl. Jeho vnĕjší zjev jsou subtilní objekty vnímání a gesta Jeho rukou jsou podstatou veškerého smysluplného jednání.

SLOKA 17: Planeta slunce je místo, kde je uctíván Nejvyšší Pán, duchovní zasvĕcení je způsob jak očistit duši a oddaná služba Osobnosti Božství je způsob jak odstranit všechny následky svých hříchů.

SLOKA 18: Nejvyšší Pán si pohrává s lotosem zastupujícím různé druhy majestátů označených slovem bhaga a přijímá službu od dvou čamar, kterými jsou zbožnost a sláva.

SLOKA 19: Ó brāhmaṇi, Pánův slunečník je Jeho duchovní sídlo Vaikuṇṭha, kde neeexistuje strach, a Garuḍa přepravující Pána obĕti je trojice Véd.

SLOKA 20: Bohynĕ štĕstí Śrī, která nikdy neopouští Pánovu společnost, se s Ním v tomto svĕtĕ zjevuje jako projev Jeho vnitřní energie. Viṣvaksena, hlavní z Jeho osobních společníků, je znám jako zosobnĕní Pañcarātry a ostatních tanter. A osm Pánových vrátných v čele s Nandou jsou Jeho mystické dokonalosti počínaje aṇimou.

SLOKA 21: Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha jsou jména přímých osobních expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství, ó brāhmaṇo Śaunako.

SLOKA 22: Nejvyšší Osobnost Božství lze vnímat z hlediska bdĕní, snĕní a hlubokého spánku, které fungují skrze vnĕjší objekty, mysl a hmotnou inteligenci, a také z hlediska čtvrté, transcendentální úrovnĕ vĕdomí charakterizované čistým poznáním.

SLOKA 23: Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Hari, se tak zjevuje ve čtyřech osobních expanzích, z nichž každá projevuje hlavní končetiny, vedlejší končetiny, zbranĕ a ozdoby. Skrze tyto charakteristické rysy Pán udržuje čtyři stádia existence.

SLOKA 24: Ó nejlepší z brāhmaṇů, On samotný je zářící, původní zdroj Véd, dokonalý a úplný ve své vlastní slávĕ. Svou hmotnou energií tvoří, ničí a udržuje celý tento vesmír. Přestože vždy zůstává transcendentálnĕ umístĕn v čistém poznání, je nĕkdy popsán jako hmotnĕ rozdĕlený, protože provádí různé hmotné úkony. Ti, kdo se Mu s oddaností odevzdali, Ho mohou zrealizovat jako svou skutečnou Duši.

SLOKA 25: Ó Kṛṣṇo, ó Arjunův příteli, ó hlavní z Vṛṣṇiho potomků, ničíš skupiny politiků, které jsou na této zemi rušivými elementy a Tvé moci nikdy neubývá. Jsi vlastníkem transcendentálního sídla a Tvá nejposvátnĕjší sláva, kterou opĕvují vṛndāvanští pastevci, pastevkynĕ a jejich služebníci, udílí vše příznivé již při pouhém vyslechnutí. Ó Pane, prosím ochraňuj své oddané.

SLOKA 26: Každý, kdo časnĕ ráno vstává a s očištĕnou myslí zamĕřenou na Mahāpuruṣu tiše pronáší tento popis Jeho vlastností, Ho zrealizuje jako Nejvyšší Absolutní Pravdu sídlící v srdci.

SLOKA 27-28: Śrī Śaunaka řekl: Popiš prosím nám, kteří máme ve tvá slova velkou víru, různé skupiny sedmi osobních rysů a společníků, které bůh slunce každý mĕsíc projevuje, s jejich jmény a činnostmi. Společníci boha slunce sloužící svému pánu jsou osobními expanzemi Nejvyšší Osobnosti Božství Hariho v Jeho rysu vládnoucího božstva slunce.

SLOKA 29: Sūta Gosvāmī řekl: Slunce putuje mezi všemi planetami a tak řídí jejich pohyby. Bylo stvořeno Pánem Viṣṇuem, Nejvyšší Duší všech vtĕlených bytostí, skrze Jeho nekonečnou hmotnou energii.

SLOKA 30: Bůh slunce se neliší od Pána Hariho, je duší všech svĕtů a jejich původním stvořitelem. Je zdrojem všech obřadních činností předepsaných ve Védách a védští mudrci mu dali mnoho jmen.

SLOKA 31: Ó Śaunako, Osobnost Božství, Pán Hari, zdroj hmotné energie, je ve své expanzi boha slunce popsán v devíti aspektech: čas, místo, úsilí, konatel, nástroj, příslušný obřad, písmo, náčiní pro uctívání a výsledek.

SLOKA 32: Nejvyšší Osobnost Božství projevuje svou energii času v podobĕ boha slunce a putuje v každém z dvanácti mĕsíců počínaje mĕsícem Madhu, aby ve vesmíru řídil pohyb planet. V každém z tĕchto dvanácti mĕsíců s bohem slunce cestuje jiná skupina šesti společníků.

SLOKA 33: Můj drahý mudrci, Dhātā jako bůh slunce, Kṛtasthalī jako Apsarā, Heti jako Rākṣasa, Vāsuki jako Nāga, Rathakṛt jako Yakṣa, Pulastya jako mudrc a Tumburu jako Gandharva vládnou mĕsíci Madhu.

SLOKA 34: Aryamā jako bůh slunce, Pulaha jako mudrc, Athaujā jako Yakṣa, Praheti jako Rākṣasa, Puñjikasthalī jako Apsarā, Nārada jako Gandharva a Kacchanīra jako Nāga vládnou mĕsíci Mādhava.

SLOKA 35: Mitra jako bůh slunce, Atri jako mudrc, Pauruṣeya jako Rākṣasa, Takṣaka jako Nāga, Menakā jako Apsarā, Hāhā jako Gandharva a Rathasvana jako Yakṣa vládnou mĕsíci Śukra.

SLOKA 36: Vasiṣṭha jako mudrc, Varuṇa jako bůh slunce, Rambhā jako Apsarā, Sahajanya jako Rākṣasa, Hūhū jako Gandharva, Śukra jako Nāga a Citrasvana jako Yakṣa vládnou mĕsíci Śuci.

SLOKA 37: Indra jako bůh slunce, Viśvāvasu jako Gandharva, Śrotā jako Yakṣa, Elāpatra jako Nāga, Aṅgirā jako mudrc, Pramlocā jako Apsarā a Varya jako Rākṣasa vládnou mĕsíci Nabhas.

SLOKA 38: Vivasvān jako bůh slunce, Ugrasena jako Gandharva, Vyāghra jako Rākṣasa, Āsāraṇa jako Yakṣa, Bhṛgu jako mudrc, Anumlocā jako Apsarā a Śaṅkhapāla jako Nāga vládnou mĕsíci Nabhasya.

SLOKA 39: Pūṣā jako bůh slunce, Dhanañjaya jako Nāga, Vāta jako Rākṣasa, Suṣeṇa jako Gandharva, Suruci jako Yakṣa, Ghṛtācī jako Apsarā a Gautama jako mudrc vládnou mĕsíci Tapas.

SLOKA 40: Ṛtu jako Yakṣa, Varcā jako Rākṣasa, Bharadvāja jako mudrc, Parjanya jako bůh slunce, Senajit jako Apsarā, Viśva jako Gandharva a Airāvata jako Nāga vládnou mĕsíci známému jako Tapasya.

SLOKA 41: Aṁśu jako bůh slunce, Kaśyapa jako mudrc, Tārkṣya jako Yakṣa, Ṛtasena jako Gandharva, Urvaśī jako Apsarā, Vidyucchatru jako Rākṣasa a Mahāśaṅkha jako Nāga vládnou mĕsíci Sahas.

SLOKA 42: Bhaga jako bůh slunce, Sphūrja jako Rākṣasa, Ariṣṭanemi jako Gandharva, Ūrṇa jako Yakṣa, Āyur jako mudrc, Karkoṭaka jako Nāga a Pūrvacitti jako Apsarā vládnou mĕsíci Puṣya.

SLOKA 43: Tvaṣṭā jako bůh slunce, Jamadagni, syn Ṛcīky, jako mudrc, Kambalāśva jako Nāga, Tilottamā jako Apsarā, Brahmāpeta jako Rākṣasa, Śatajit jako Yakṣa a Dhṛtarāṣṭra jako Gandharva udržují mĕsíc Iṣa.

SLOKA 44: Viṣṇu jako bůh slunce, Aśvatara jako Nāga, Rambhā jako Apsarā, Sūryavarcā jako Gandharva, Satyajit jako Yakṣa, Viśvāmitra jako mudrc a Makhāpeta jako Rākṣasa vládnou mĕsíci Ūrja.

SLOKA 45: Všechny tyto osobnosti jsou majestátními expanzemi Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, v podobĕ boha slunce. Tato božstva odebírají veškeré následky hříchů tĕch, kdo na nĕ každý den za úsvitu a při západu slunce vzpomínají.

SLOKA 46: Pán slunce tak bĕhem dvanácti mĕsíců se svými šesti druhy společníků putuje všemi svĕtovými stranami a šíří mezi obyvateli tohoto vesmíru čistotu vĕdomí pro tento i příští život.

SLOKA 47-48: Mudrci opĕvují boha slunce hymny ze Sāma, Ṛg a Yajur Védy, které vyjevují jeho totožnost, Gandharvové také pĕjí jeho slávu a Apsary tančí před kočárem. Nāgové upravují provazy kočáru a Yakṣové do nĕho zapřahají konĕ, zatímco mocní Rākṣasové tlačí zezadu.

SLOKA 49: Šedesát tisíc brāhmaṇských mudrců známých jako Vālakhilyové cestuje před kočárem tváří ke kočáru a přednášejí mocnému bohu slunce védské mantry.

SLOKA 50: V každém dni Brahmy se pro ochranu všech svĕtů nezrozený Pán Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, který je bez počátku a bez konce, expanduje v podobĕ tĕchto konkrétních kategorií svých osobních zástupců.

« Previous Next »